oświadczam, że podjęłam/podjąłem decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego jako członek zwyczajny.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa w celu realizacji moich praw i obowiązków jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Potwierdzam uzyskanie informacji, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu realizowania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).