Informujemy że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe można znaleźć w zakładce KONTAKT.

 

Informujemy, że zobowiązujemy się nieustannie dochowywać wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy podmiotem danych i administratorem, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonywania uprawnień i obowiązków podmiotu danych w zakresie członkostwa u administratora, jak również mogą być przetwarzane w celu marketingu produktów i usług administratora.

 

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych administratorowi jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonywania zawartej umowy, realizacji uprawnień członkowskich, a brak ich przetwarzania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotowi danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

 

W zakresie ochrony danych osobowych należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem (administrator nie powołał IOD). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie są profilowane ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres email: stowarzyszenie@sprm.org.pl.