Informujemy, że w celach wymienionych poniżej Związek Dealerów Samochodów z  siedzibą w Ul. 11 Listopada 28a,  05-816 Michałowice k/Warszawy(„ZDS”), może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych  osobowych, takie jak: imię, nazwisko, adres,

numer telefonu oraz adres e-mail.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy z ZDS na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez okres obowiązywania umowy oraz w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZDS na  odstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a to:

  • dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osób we będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;
  • obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług ZDS, w którym to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDS, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o raz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, na podstawie przepisów tych ustaw oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przez czas niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.

  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku realizacji umowy z ZDS jest ono niezbędne do wykonania umowy.

3.Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z ZDS.

4.Mają Państwo prawo do żądania od ZDS: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez ZDS przetwarzane w sposób zautomatyzowany a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane na podstawie umowy oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy pod

stawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZDS lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: ZDS; podmioty którym ZDS powierzyła przetwarzanie danych osobowych;

osoby upoważnione do przetwarzania danych przez ZDS lub przez podmiot, któremu ZDS powierzyła przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu ZDS będzie jednak mogła nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

5.Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt Adres email: biuro@zds.org.pl

Top