Od 1 stycznia będą obowiązywać kary od 200 do 1000 zł za brak dokonania pierwszej rejestracji auta używanego sprowadzonego z terenu UE w ciągu 30 dni od sprowadzenia (art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym). W związku z tym szykują się nowe obowiązki dla sprzedawców samochodów.

 

Na stronach RCL pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2018 r. poz. 893 oraz z 2019 r. poz. 1143 i 1272), którego zapisy będą dotyczyć dealerów oraz komisów przywożących bezpośrednio z zagranicy samochody używane.

 

W przypadku zbycia auta w okresie 30 dni od jego sprowadzenia do Polski gdy nie zostało ono jeszcze zarejestrowane zbywca pojazdu w dowodzie własności wystawionym dla nabywcy ma dokonywać adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Natomiast w przypadku gdy przed pierwszą rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy dokonane było wielokrotne przeniesienie prawa własności pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po jego sprowadzeniu z zagranicy, każdy zbywca pojazdu ma przekazywać nabywcy dokument potwierdzający fakt poprzedniego przeniesienia własności pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo poświadczoną notarialnie kopię tego dokumentu; jeśli pojazd niebędący pojazdem nowym był sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w każdym z tych dokumentów każdy zbywca pojazdu będzie zamieszczać adnotację potwierdzająca datę sprowadzenia tego pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Projekt rozporządzenia jest w tym miejscu.


Przeczytaj również: