Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny wydał decyzje obciążające dealerów pojazdów ciężarowych marki DAF, w sprawie zawartych pomiędzy nimi porozumień ograniczających konkurencję. Ustalono, że pięciu dealerów wspólnie dokonało terytorialnego podziału rynku, co pozwoliło im na utworzenie kartelu wyznaczającego własne, zawyżone ceny. Kary finansowe ustalone przez UOKiK, nałożone na przedsiębiorstwa oraz kadrę zarządzającą wyniosły łącznie ponad 120 mln złotych.

 

Dowody zebrane podczas postępowania wskazują na to, że porozumienie funkcjonowało od lutego 2011r. do marca 2018 roku. Kartel utworzony przez dealerów bazował na kierowaniu klientów z danych terenów do konkretnych dealerów oraz istnieniu wspólnie ustalonych, niekorzystnych dla klientów ofert. Według ustaleń UOKiK pomiędzy dealerami funkcjonował system kontroli, w ramach którego przedsiębiorcy, kontaktowali się między sobą, gdy dochodziło do podejrzenia naruszeń warunków funkcjonowania porozumienia. Cztery z omawianych spółek współpracowało również wymieniając między sobą informacje o ofertach składanych w przetargach publicznych, a także startując jedynie w tych organizowanych na przydzielonym sobie terytorium.

 

Kary przewidziane dla przedsiębiorstw wyniosły łącznie ponad 118 mln złotych, przy czym największa z nich opiewa na kwotę ponad 45 mln złotych. Kary zostały również nałożone na kadrę zarządzającą (wyniosły ok. 1,7 mln złotych), której wykazano w toku postępowania aktywny udział w procederze, polegający na wymuszaniu na pracownikach trzymania się ustaleń porozumienia, nawet pod groźbą pozbawienia ich wynagrodzenia czy zwolnienia z pracy.