Unia Europejska stawia na rozwój pojazdów elektrycznych i w tym celu wprowadza przepisy, które wymuszają na Państwach Członkowskich uregulowanie kwestii ładowarek samochodowych. 10 marca 2021 roku minął termin do podjęcia przez Polskę decyzji o wyłączeniu nowych unijnych przepisów w stosunku do konkretnych kategorii budynków.

 

Wielu przedstawicieli branży EV podkreśla, że największą barierą dla rozwoju rynku elektrycznych pojazdów w Polsce jest utrudniony dostęp do stacji ładujących. Te, które już powstały, mają natomiast niezadowalającą moc, co przekłada się na wydłużanie czasu ładowania do nawet kilkunastu godzin.

Autorem tekstu jest Karol Olejnik Młodszy Prawnik w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni.

W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Nowe przepisy o ładowarkach samochodowych

 

Dyrektywa unijna nr 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia instalacji co najmniej jednego punktu ładowania, wraz z infrastrukturą kanałową, na co najmniej jednym na pięć miejsc parkingowych, aby umożliwić zainstalowanie na późniejszym etapie punktów ładowania przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. Przez „punkt ładowania” powyższa dyrektywa rozumie urządzenie, które umożliwia ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego.

 

Z początku regulacja unijna spowodowała niepewność wśród deweloperów, na których przesunięty zostanie ciężar zapewnienia odpowiednich stanowisk ładujących w nowych oraz poddanych renowacji budynkach. Pojawiły się dwa możliwe sposoby dostosowania do wymagań unijnych. Pierwszy z nich zakładał pozostawienie tzw. przepustów, do których w późniejszym czasie, na życzenie właściciela, można byłoby ułożyć przewody elektryczne i zamontować ładowarkę. Drugi natomiast zakłada, że budynki od razu powinny zostać okablowane. To rozwiązanie przyjął również polski ustawodawca nakazując, aby budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne projektowane i budowane były tak, żeby zapewnić moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć je w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

 

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska

 

W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 12 ust. 1 w zw. z art. 60 ust. 1 tej ustawy), która stanowiła częściową transpozycję powyższej dyrektywy do polskiego porządku prawnego, ograniczono jej zakres do budynków określonych w art. 60 ust. 1 tejże ustawy. Oznacza to, że wymagania stawiane przez unijnego prawodawcę będą dotyczyć wszystkich budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100.000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60.000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.

 

Aktualnie w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, które ustanowi minimalną moc przyłączeniową dla poszczególnych budynków. Dla pierwszej kategorii, czyli budynków użyteczności publicznej, minimalna moc stanowić będzie iloczyn 20% planowanej liczby stanowisk postojowych i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW. Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, iloczyn 50% planowanej liczby stanowisk postojowych i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW. Takie zróżnicowanie jest spowodowane tym, że wprowadzenie stacji ładujących w miejscach zamieszkania właścicieli elektryków jest korzystne dla środowiska. Pojazd można naładować mniejszą mocą i w dłuższym czasie, co przekłada się na żywotność baterii oraz obniżenie kosztów ładowania, z uwagi na niższe taryfy w godzinach nocnych.

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, ponad 90% użytkowników samochodów elektrycznych chciałoby mieć dostęp do ładowarki w miejscu zamieszkania. Pod koniec 2020 roku liczba pojazdów z napędem elektrycznym w Polsce wynosiła już 20.181 szt. Zaliczamy do nich samochody osobowe i dostawcze całkowicie elektryczne (BEV), których liczba wyniosła 9.751 szt. oraz samochody hybrydowe typu plug-in – 10.430 szt.

 

Poprzednia wersja projektu rozporządzenia zakładała, że podmioty, które złożyły wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego po dniu 1 stycznia 2019 roku, a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są obowiązane w terminie do dnia 1 stycznia 2021 roku dostosować się do nowych wymagań. Jednak ze względu na wydłużony proces legislacyjny, ustawodawca zrezygnował z tego postanowienia, a aktualna wersja rozporządzenia ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Termin ogłoszenia jednak wciąż nie jest znany.