Z dniem 17.02.2024 r. wprowadzono horyzontalną pomoc publiczną na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc może zostać udzielona w formie:  dotacji lub pożyczek, lub  częściowych umorzeń pożyczek.

 

W naszych działaniach kierujemy się etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Pomoc może zostać udzielona na inwestycje w:

 • budowę, instalację, modernizację lub rozbudowę infrastruktury ładowania lub infrastruktury tankowania;
 • wytwarzanie na miejscu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego;
 • jednostki magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego wytwarzanych na miejscu.

 

Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem inwestycji. Pomoc może zostać udzielona w:

 • procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji spełniającej warunki określone w art. 36a ust. 4 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 i wtedy intensywność pomocy nie może przekroczyć 100%.
 • procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1 i wtedy intensywność pomocy nie może przekroczyć:
  • 20% – w przypadku dużego przedsiębiorcy;
  • 40% – w przypadku średniego przedsiębiorcy;
  • 50% – w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz małego przedsię