Rada UE przyjęła Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych, tym samym został zakończony proces legislacyjny w sprawie AFIR. Rozporządzenie zostanie opublikowane najprawdopodobniej jesienią tego roku w Dzienniku Urzędowym UE i zacznie obowiązywać w pierwszej części 2024 roku (zgodnie z art. 26 Rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego publikacji, zaś stosowanie rozpoczyna się 6 miesięcy od dnia wejścia w życie).

 

Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie zmian w infrastrukturze do tankowania pojazdów paliwami alternatywnymi. Punkty ładowania TEN-T mają zostać utworzone przynajmniej co 60 km na drogach głównych (dla samochodów osobowych i ciężarowych poniżej 3,5 t – do końca 2025 roku, dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t – do końca 2030 roku) . Dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t do końca 2027 roku mają powstać przynajmniej 2 punkty na każdym bezpiecznym i chronionym parkingu, a do 2030 roku 4 punkty. Punkty ładowania mają również utworzone w węzłach miejskich.  Punkty tankowania wodoru mają zostać utworzone co 200 km na drogach głównych do 2030 roku, przynajmniej 1 w każdym węźle miejskim. Rozporządzenie zakłada również utworzenie punktów tankowania skroplonego metanu. W punktach ładowania płatność ma być realizowana przez czytniki kart płatniczych, urządzenia do płatności bezdotykowych lub urządzenia korzystające z Internetu i zapewniające bezpieczne płatności. Rozporządzenie wprowadza również pojęcie „ładowanie ad hoc” i „tankowanie ad hoc”, które oznacza usługę ładowania/ tankowania nabytą przez użytkownika końcowego bez konieczności zarejestrowania się u operatora danego punktu, zawarcia z nim pisemnej umowy lub nawiązania z nim stosunków handlowych wykraczających poza zwykły zakup usługi ładowania/ tankowania.

 

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych to element pakietu „Fit for 55”. Rozporządzenie zastąpiło Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Takie działanie podyktowane było przyspieszeniem wprowadzenia w życie nowego prawa wobec bezpośredniości obowiązywania rozporządzeń i braku konieczności implementacji do prawodawstwa krajowego przez poszczególne państwa członkowskie jak ma to miejsce w przypadku dyrektywy. Zaznaczyć należy, że Rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowania i przedstawienia Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2024 roku propozycji krajowych ram polityki w zakresie rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu i rozwoju właściwej infrastruktury.

 

Szacuje się, że wprowadzone rozwiązania oznaczają, że moc ładowania infrastruktury ładowania w Polsce musi wzrosnąć 5-krotnie.