Od 1 stycznia 2022 obowiązują przepisy „Polskiego Ładu”. Poza wieloma niepowodzeniami tego projektu, jednym z wyjątkowo niekorzystnych dla dealerów rozwiązań jest tzw. Minimalny Podatek Dochodowy (art. 24ca ustawy o CIT). Było to przedmiotem licznych wystąpień ze strony przedstawicieli branż o niskiej rentowności, które wydaje się zostały częściowo wysłuchane. Teraz Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w podatku, co w komunikacie uzasadnia tym, że „Przepisy w obecnym kształcie powodują bowiem w szczególności, że minimalnym podatkiem dochodowym są obejmowane podmioty, których wyniki podatkowe (strata lub niski poziom dochodowości) nie zawsze są rezultatem działań optymalizacyjnych.”.

 

Podatek ten, który pierwszy raz miał być płatny w 2023 roku, będzie dotykać przede wszystkim spółki wykazujące straty lub niską rentowność. W zamierzeniu ustawodawcy przepis ten miał nałożyć krajowy podatek na wielkie, międzynarodowe korporacje,  jednak w praktyce może on dotknąć wszystkie przedsiębiorstwa niskiej rentowności, do których ze względu na swoją specyfikę zaliczają się również firmy dealerskie.
Na stronach RCL (druk UD404) opublikowano projekt zmian w przepisach. Przewiduje on sporo korekt w podatku. Pierwsza zmiana dotyczy rozszerzenia progu potencjalnych podatników, ponieważ granicę rentowności podniesiono z pierwotnego 1% do 2%. Została również zmieniona metodologia wyliczania czynnika rentowności, m.in. przez wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umów leasingu środków trwałych czy też wyłączenie wartości podatku akcyzowego.

 

Ponadto projekt przewiduje modyfikację podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła m.in.  kwota odpowiadająca 2% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym (obecnie jest to 4%) oraz suma poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego, w części w jakiej przewyższają kwotę wyliczoną wg zawartego w ustawie wzoru, przy czym w zaproponowanym projekcie zmianie uległ zastosowany we wzorze mnożnik z 30% na 15%. Zgodnie z projektem podatnik będzie mógł też wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym.

 

Najważniejsza jednak zmiana jest taka, że wprowadzone zostanie zwolnienie od podatku, obowiązujące do 31 grudnia 2022 roku, co w praktyce oznacza odsunięcie obowiązywania podatku o 1 rok.

 

Zmiana zawiera też rozszerzenie katalogu podmiotów wyłączonych, zgodnie z którym podatku nie będzie stosować się do podatników:

–  będących małymi podatnikami,

– prowadzącymi gospodarkę komunalną,

–  którzy w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który miałby być płacony minimalny podatek dochodowy osiągnęli rentowność w wysokości co najmniej 2%,

– postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

 

Przypomnijmy, że według aktualnej wersji ustawy, podatek nie będzie dotyczyć podatników, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.