Dealerzy protestują przeciwko tzw. podatkowi przychodowemu zawartemu w Polskim Ładzie

W Sejmie trwają pracę nad ustawami dotyczącymi Polskiego Ładu. Jednym z rozwiązań, które potencjalnie może grozić rynkowi dealerskiemu jest objęcie nowym minimalnym podatkiem przychodowym podmiotów podlegających CIT, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1% lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. W praktyce oznacza to, że ucierpią wszystkie branże, które nie osiągają określonej rentowności w skali roku, w tym branża dealerska. W związku z powyższym Związek Dealerów Samochodów interweniuje u Ministra Finansów, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wszystkich posłów z Komisji Finansów Publicznych. TAX ALERT Minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT W razie dalszych pytań [...]

Czytaj więcej ›
Czasowa rejestracja auta a zwrot akcyzy – ważny wyrok sądu

Kwestię zwrotu akcyzy od samochodów osobowych reguluje art. 107 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zgodnie z którym podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.   Przepis wydaje się w miarę […]

Czytaj więcej ›
Ważna uchwała NSA: wszczęcie postępowania karnoskarbowego  a zawieszenie biegu terminu przedawnienia

24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. I FPS 1/21) o następującej treści: „W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 […]

Czytaj więcej ›
„Podatek od smartfonów” bez smartfonów. Czy obejmie radia samochodowe?   

5 maja 2021 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego (numer z wykazu: UD208). Projekt powstał w wyniku prac zainicjowanej w 2017 r. przez Ministerstwo Kultury Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, czyli debaty środowisk artystycznych reprezentujących różne dziedziny sztuki i formy organizacyjne. Jest on odpowiedzią na liczne postulaty zgłaszane przez środowiska artystyczne. Opublikowana w 2019 r. robocza wersja projektu wywołała kontrowersje, ponieważ rozszerzała tzw. opłatę reprograficzną na smartfony. Później jednak z tego zrezygnowano. Teraz, pomimo że opłata reprograficzna nie jest ani podatkiem ani ostatecznie nie będzie obejmować smartfonów, to powszechnie jest tak nazywana.   Czym […]

Czytaj więcej ›
Umarzanie subwencji PFR – co oznacza strata gotówkowa na sprzedaży?

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” dostępny na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju zawiera warunki umorzenia otrzymanej przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencji. Otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja podlega zwrotowi m.in. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta Programu skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 roku lub od miesiąca,  [...]

Czytaj więcej ›
Skarbówka skontrolowała komisy i serwisy – oto efekty

Jak informuje serwis Warsztat.pl, od kwietnia do listopada 2020 roku w całej Polsce Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała podmioty prowadzące komisy samochodowe. Przeprowadziła łącznie 2313 kontroli podatkowych i 6 kontroli celno-skarbowych, które obejmowały ponad 2500 miejsc prowadzenia działalności komisowej. Sprawdzano także warsztaty samochodowe, w szczególności czy prowadzący działalność zastosowali się do obowiązku posiadania i użytkowania kasy fiskalnej online.   W efekcie tych działań kontrolowani złożyli zaległe deklaracje AKC-U/S, skorygowali deklaracje VAT-7 i JPK i wpłacili prawie 6,5 mln zł zaległych podatków. KAS nałożyła też grzywny w formie mandatów w wysokości 7,7 tys. zł. Na uwagę zasługuje przypadek, gdzie właściciel komisu samochodowego, […]

Czytaj więcej ›
Podatek handlowy zgodny z prawem UE

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, której obowiązywanie było już wielokrotnie odraczane, weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. 16 marca 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że podatek ten nie narusza unijnego prawa. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Nowa danina może dotknąć nie tylko sklepy wielkopowierzchniowe, ale także największe przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, w tym duże grupy dealerskie.   Zaczęło się prawie 5 lat temu…   Wprowadzane regulacje wbrew pozorom nie są nowe, ale zostały wprowadzone w drodze ustawy już w 2016 [...]

Czytaj więcej ›
Kary mogą sięgnąć miliona euro

W ostatnich kilku tygodniach GIIF ruszył ze zmasowanymi kontrolami dotyczącymi potencjalnego nieprzestrzegania przez przedsiębiorców przepisów AML. Także na przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej mogą posypać się gigantyczne kary. Autorem tekstu jest Małgorzata Miller, radca prawny, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Ze zmian do ustawy AML, wprowadzonych w lipcu 2018 r. wynika, że tzw. instytucje obowiązane muszą wprowadzić wewnętrzną procedurę dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML – z ang. Anti Money Laundering). Wśród tych instytucji przepisy wymieniają przedsiębiorców, którzy przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej [...]

Czytaj więcej ›
Ładowanie pojazdów energią elektryczną na tle podatku VAT –  dostawa towaru czy świadczenie usługi?

Spór czy ładowanie pojazdów elektrycznych stanowi dostawę towaru czy świadczenie usługi ma niebagatelne znaczenie dla każdego podatnika podatku od towarów i usług, który stoi przed koniecznością rozliczenia takiej czynności. Problem ten bowiem łączy się m.in. z ustaleniem momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca opodatkowania i wynikających z tego kwestii związanych z prawidłowym fakturowaniem transakcji. Opracowanie przygotował radca prawny Jan Jaworski z Kancelarii Martini & Wspólnicy. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Z całą pewnością stosowane przez przedsiębiorców złożone modele biznesowe, w ramach których oferowana jest użytkownikom pojazdów elektrycznych m.in. możliwość doładowania pojazdu energią elektryczną, nie zawsze pozwalają w [...]

Czytaj więcej ›
Szykuje się podwyżka podatków dla samochodów z napędami spalinowymi?

Pozostajemy jeszcze w temacie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednym z zawartych tam rozwiązań są zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące maksymalnej wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących pojazdów.   Przedmiotowe przepisy miałyby brzmieć: Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit b. wyrazy „150 000 zł” zastępuje się wyrazami „100 000 zł”, (…) […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top