Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesione zostają opłaty ewidencyjne na Fundusz CEPiK, które w wysokości 50 groszy są pobierane m.in. za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, prawa jazdy, blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych. Znikają też opłaty ewidencyjne pobierane przez stacje kontroli pojazdów w wysokości 1 złoty za przeprowadzenie badania technicznego oraz za dokonanie odczytu wskazania drogomierza.

 

Od tej pory Fundusz CEPiK ma być finansowany opłatami z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które mogą nieznacznie wzrosnąć. Do tej pory wysokość opłaty ewidencyjnej wynosiła równowartość w złotych 1euro ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku zawarcia umowy. Od 1 lipca zgodnie z przepisem delegacyjnym (art. 80d ust. 7 Prawa o ruchu drogowym), minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi wysokość opłaty ewidencyjnej, która nie będzie mogła być wyższa niż 0,1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Po wejściu w życie ustawy tj. z dniem 1 lipca 2023 roku, jako że zniesione zostają opłaty ewidencyjne, które były pobierane i przekazywane przez stacje kontroli pojazdów na rachunek funduszu – CEPiK, zniesiony zostaje również oczywiście obowiązek przekazywania sprawozdań z ww. opłat ewidencyjnych. Z uwagi na fakt, że wejście w życie następuje od 1 lipca, obowiązek rozliczenia opłat ewidencyjnych oraz przesłanie sprawozdania za miesiąc czerwiec 2023 roku pozostaje w mocy.