Art. 71 ust 7 Prawa o ruchu drogowym reguluje obowiązek właściciela pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, który został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej do zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Od 1 stycznia 2020 r. sankcją za niedopełnienie obowiązku rejestracji we wskazanym czasie jest kara pieniężna w wysokości od 200 do 1 000 zł, którą starosta nakłada w drodze decyzji administracyjnej.

 

Przepis jednak nie wskazuje wprost, czy rejestracja czasowa pojazdu w terminie 30 dni od jego sprowadzenia stanowi spełnienie obowiązku z art. 71 ust. 1 PRD, przez co wiąże się z brakiem możliwości nałożenia kary pieniężnej. Kwestia ta była przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (wyrok z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Po 436/20).

 

W styczniu 2020 r. W.D. (skarżący) sprowadził pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Kilka dni później złożył wniosek o czasową rejestrację pojazdu „w celu przeglądu pojazdu”. Starosta czasowo zarejestrował pojazd, wydając pozwolenie czasowe oraz tymczasowe tablice rejestracyjne. W lutym tego samego roku skarżący złożył wniosek o stałą rejestrację, jednak już po upływie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Starosta zarejestrował pojazd na stałe, ale ocenił, że W.D. dokonał rejestracji pojazdu już po upływie ustawowego terminu. W jego ocenie wniosek o rejestrację czasową w celu dojazdu na badanie techniczne nie wyczerpywał znamion dokonania rejestracji w myśl przepisu art. 71 ust. 7 i art. 140mb pkt 1 PRD, w związku z czym na stronę nałożona została kara pieniężna.

 

W.D. wniósł odwołanie od ww. decyzji. Jego zdaniem za datę pierwszej rejestracji pojazdu należało uznać datę rejestracji czasowej – (…) stycznia 2020 r., a nie jak twierdził organ datę rejestracji stałej – (…) marca 2020 r. Wskazał, iż zarówno w karcie pojazdu, jak i dowodzie rejestracyjnym znajduje się data rejestracji samochodu (…) stycznia 2020 r. Wobec powyższego, zdaniem odwołującego się, nałożenie kary pieniężnej za brak rejestracji pojazdu było niezasadne. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. Organ II instancji potwierdził fakt przekroczenia 30-dniowego terminu zarejestrowania pojazdu, co obligowało starostę do nałożenia kary pieniężnej.

 

W.D. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, nadal stojąc na stanowisku, że zachował ustawowy 30-dniowy termin rejestracji pojazdu, który został sprowadzony z państwa Unii Europejskiej w dniu (…) stycznia 2020 r. WSA wskazał, że kluczową dla sprawy jest wykładnia pojęcia „nierejestrowanie pojazdu”, które zawarte jest zarówno w art. 140mb pkt 1 PRD, jak i w art. 71 ust. 7 PRD, do którego art. 140mb PRD wprost się odnosi. Dokonując literalnej wykładni tych przepisów należy wskazać, że zawierają ogólny zwrot „nie rejestruje pojazdu”. Powyższe oznacza zatem, że kara pieniężna przewidziana w art. 140mb pkt 1 ustawy powinna zostać nałożona na podmiot, który zaniecha w ogóle obowiązku rejestracji pojazdu przewidzianego w art. 71 ust. 7 PRD, a contrario kara ta nie powinna być zatem nałożona na podmiot, który złoży wniosek o jakąkolwiek rejestrację pojazdu. Wolą ustawodawcy było bowiem objęcie zakresem unormowania ustawy Prawo o ruchu drogowym wszystkich przypadków rejestracji pojazdu na terytorium kraju.

 

WSA odwołał się także do uzasadnienia projektu ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), który wprowadził sankcje za złamanie obowiązku rejestracji. Można z niego wywieść, że zamiarem ustawodawcy było nakładanie kar pieniężnych na podmioty, które w ogóle ignorują obowiązek rejestracji sprowadzanego pojazdu do Polski. Sąd uznał, że w rozpatrywanej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca, gdyż skarżący kilka dni po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy tj. w dniu (…) stycznia 2020 r. złożył wniosek o rejestrację. To natomiast, czy wniósł o rejestrację czasową, czy stałą nie miało znaczenia. Istotne było to, że skarżący w ogóle nie zignorował nałożonego na niego obowiązku rejestracji pojazdu.

 

Reasumując, WSA w Poznaniu stwierdził, że „[…] dokonując literalnej, celowościowej oraz systemowej wykładni przepisu art. 140mb pkt 1 ustawy poprzez „niezarejestrowanie pojazdu” należy rozumieć brak złożenia jakiegokolwiek wniosku o rejestrację pojazdu. W przedmiotowej sprawie skarżący złożył wniosek o rejestrację pojazdu w dniu (…) stycznia 2020 r. i uzyskał najpierw rejestrację czasową, a następnie rejestrację stałą pojazdu, co wynika jednoznacznie z decyzji wydanych w sprawie. Wniosek ten zatem został złożony przed upływem 30-dniowego terminu przewidzianego w art. 140mb pkt 1”.

 

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że organy niezasadnie nałożyły na skarżącego karę pieniężną za niezarejestrowanie pojazdu zgodnie z art. 140n ust. 1 ustawy. Decyzje organu I i II instancji zostały uznane za wadliwe i uchylone przez WSA.