Pozostajemy jeszcze w temacie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednym z zawartych tam rozwiązań są zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące maksymalnej wysokości odpisów amortyzacyjnych dotyczących pojazdów.

 

Przedmiotowe przepisy miałyby brzmieć:

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit b. wyrazy „150 000 zł” zastępuje się wyrazami „100 000 zł”,

(…)

 

Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492 i 1565) w art. 16 w ust. 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit b. wyrazy „150 000 zł” zastępuje się wyrazami  „100 000 zł;”;

(…)

 

Miałyby one obowiązywać od 2025 roku. W chwili obecnej limity odpisów amortyzacyjnych wynoszą 225 000 zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych. Można wprost powiedzieć, że jeżeli zmiany powyższe wejdą w życie przyczynią się one do nieuzasadnionego zwiększenia obciążeń podatkowych przedsiębiorców i pozostałych obywateli, korzystających z pojazdów z napędami tradycyjnymi (czyli praktycznie wszystkich).

 

Obniżenie limitu amortyzacji stanowić będzie w rzeczywistości podniesienie podatków dla posiadaczy pojazdów spalinowych. Jakkolwiek więc należy popierać zachęty podatkowe dla zakupu pojazdów elektrycznych, tak zachęty takie powinny mieć charakter „wartości dodanej” dla właściciela pojazdu elektrycznego, a nie powinno odbywać się to poprzez pogarszanie warunków zakupu i eksploatacji pojazdów innych niż napędzane paliwami alternatywnymi. Jest to o tyle istotne, że pojazdy spalinowe będą jeszcze przez wiele lat stanowiły większość pojazdów i podstawę transportu zbiorowego i indywidualnego w Polsce.

 

Przed branżą szykuje się spora batalia, żeby usunąć z projektu te niekorzystne zapisy. Będziemy o tym temacie na bieżąco informować.