Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian w Kodeksie karnym w zakresie przepadku pojazdów autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości  (numer UD 34). Projekt zakłada m.in. nowe brzmienie art.  44b Kodeksu karnego, który ma otrzymać brzmienie:

 

„§ 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd może orzec przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym.

 

§ 2. Jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie jest niemożliwe lub niecelowe, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, przepadku nie orzeka się. W takim wypadku sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.”

 

Nowelizacja wprowadza zatem w brzmieniu art. 44b §1 możliwość orzekania przepadku pojazdu przez sąd, a nie obligatoryjne orzekanie w tym przedmiocie, tak jak ma to miejsce w aktualnym stanie prawnym.

 

Ponadto obecnie, w przypadku gdy pojazd nie należy wyłącznie do sprawcy, albo gdy po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd,  orzekany jest przepadek jego równowartości, która jest określa w oparciu wartość wskazaną w polisie OC, a gdy nie jest to możliwe przez biegłego sądowego. Przepadek nie jest orzekany w przypadku wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, wówczas orzekana jest nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Zaproponowane nowe brzmienie art. 44b § 2 wprowadza zatem brak możliwości orzeczenia przepadku pojazdu gdy pojazd nie należał wyłącznie do sprawcy i daje możliwość w takiej sytuacji orzeczenia nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obligatoryjność orzekania przepadku pojazdu mechanicznego stanowi istotne ograniczenie kompetencji sądu do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji zasadnym jest zrezygnowanie z obligatoryjności orzekania przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę na rzecz jego fakultatywności. Podniesiono również, że orzekanie przepadku równowartości pojazdu w sytuacji, gdy pojazd nie jest wyłączną własnością kierującego jest sprzeczne z zasadą trafnej represji.