Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z Centralnej Ewidencji Pojazdów (numer z wykazu RCL: 143). Projekt zakłada rozszerzenie zakresu danych udostępnianych z CEP w ramach usług „Mój pojazd” i HistoriaPojazdu.gov.pl. Rozporządzanie ma pomóc potencjalnym nabywcom pojazdów używanych.

 

UWAGA! Niniejszy tekst powstał na etapie prac prawodawczych i opisuje stan według dostępnego projektu i informacji z daty publikacji artykułu. Ostateczna wersja przepisów może jednak różnić się. Zawsze po wejściu w życie ostatecznej wersji przepisów, jeżeli zaszły istotne zmiany, staramy się jeszcze raz opisać temat. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki na głównej stronie.

 

HistoriaPojazdu.gov.pl i “Mój pojazd”

 

Powyższe dwa systemy funkcjonują na podstawie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2085).

Pierwszy z nich jest w zasadzie otwarty – informacje można uzyskać podając numer rejestracyjny pojazdu, jego VIN oraz datę pierwszej rejestracji. A więc trzeba dysponować dostępem do dowodu rejestracyjnego auta. Drugi system jest zamknięty – informacje z niego można uzyskać jedynie po zalogowaniu się w usłudze Obywatel.gov.pl (np. na podstawie Profilu Zaufanego), a informacje są dostępne – jak sama nazwa wskazuje – tylko dla widniejącego w CEPiK właściciela auta.

Z uwagi na różny stopień dostępu, dane w obu rejestrach różnią się. Teraz, zgodnie z nowym rozporządzeniem, nastąpi przede wszystkim zwiększenie zakresu danych w serwisie HistoriaPojazdu.gov.pl.

 

Szkoda istotna w HistoriaPojazdu.gov.pl

 

Z serwisu HistoriaPojazdu.gov.pl będziemy mogli również dowiedzieć się o szkodzie istotnej, kategoriach szkody istotnej oraz dacie zdarzenia powodującego jej wystąpienie, a także poznamy nazwę zakładu ubezpieczeń, który odnotował szkodę. Zgodnie z art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, szkoda istotna stanowi szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego. Instytucja ta obowiązuje w polskim prawie od 13 listopada 2017 . Stwierdzenia szkody istotnej dokonuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupie 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych i pojazdach lądowych bez własnego napędu) i grupie 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika) załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Będzie to więc istotna informacja o historii wypadkowej auta i chyba najbardziej istotna zmiana płynąca z całego omawianego aktu.

 

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego (wtórnika)

 

Od 1 października 2018 możemy poruszać się po drogach bez dowodu rejestracyjnego przy sobie. Od tego dnia dowód rejestracyjny jest zatrzymywany elektronicznie bez fizycznego zatrzymania dokumentu. Może to też powodować sytuacje w których auto jest sprzedawane bez dokumentu dowodu rejestracyjnego. W związku z tym koniecznym jest rozszerzenie zakresu dostępnych w HistoriaPojazdu.gov.pl danych o informację czy dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe (wtórnik) są aktualnie zatrzymane. Zmiana ma służyć ochronie potencjalnych nabywców przed zakupem pojazdu, którego dowód rejestracyjny został zatrzymany.

 

Pozostałe nowe informacje w HistoriaPojazdu.gov.pl

 

Do tej pory w usłudze mogliśmy sprawdzić tylko czy polisa OC jest aktualna. Projekt zakłada również możliwość sprawdzenia daty zakończenia okresu ubezpieczenia. Zakres danych w HistoriaPojazdu.gov.pl zostanie również rozszerzony o informację o dacie wydania pozwolenia czasowego. Doprecyzowano także zakres danych dotyczący kradzieży – udostępnieniu podlegać będzie data zgłoszenia kradzieży, a także data zgłoszenia odnalezienia pojazdu lub zaprzestania jego poszukiwań. Przewiduje się również, udostępnienie informacji o rodzaju badania dodatkowego.

 

Wymiana licznika

 

Rozporządzenie zawiera też szereg rozwiązań w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 art. 81a Prawa o ruchu drogowym, regulującym dopuszczalność wymiany drogomierza. Zgodnie z tym przepisem wymiana drogomierza w pojeździe jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie jego powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana licznika może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

W przypadku wymiany drogomierza ustawa przewiduje, w terminie 14 dni, obowiązek przedstawienia pojazdu z wymienionym drogomierzem na stacji kontroli pojazdów celem wprowadzenia przez uprawnionego diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów danych, obejmujących wskazanie nowo wymienionego drogomierza oraz datę i przyczynę jego wymiany. Tą ostatnią okoliczność okoliczności będzie wskazywał właściciel lub posiadacz pojazdu. Pisemne oświadczenie zawierające tą informację będzie przekazywał diagnoście przed przystąpieniem przez tego ostatniego do czynności związanych z odnotowaniem wskazania wymienionego drogomierza.

Zgodnie z rozporządzeniem, informacje te znajdą się w “Mój pojazd” i HistoriaPojazdu.gov.pl.

 

Stan licznika spisanego przez Policję – niestety nie dla wszystkich

 

Z projektu wynika że w systemie “Mój Pojazd” będzie także ujawniany odczytywany od 1 stycznia 2020 przez Policję i inne służby kontrolne stan licznika pojazdu na drodze (art. 129 ust. 2 pkt 4a Prawa o ruchu drogowym). Niestety, z nie do końca wiadomych przyczyn dane te nie będą widoczne w serwisie HistoriaPojazdu.gov.pl. Oznacza to, że potencjalni nabywcy pojazdów nie będą mieli za pomocą tego serwisu dostępu do bardzo bogatej informacji o stanie przebiegu pojazdu spisanej z drogi. Przypomnijmy, że w serwisie tym dostępne są (i dalej oczywiście będą) dane o stanie liczników podczas badania technicznego w SKP.

 

Wejście w życie

 

Zgodnie z zapisami w projekcie rozporządzenia ma ono wejść w życie 15 lutego 2020 dla serwisu HistoriaPojazdu.gov.pl, a w zakresie zmian dotyczących danych udostępnianych w usłudze „Mój pojazd” – z dniem 15 marca 2020. Wskazane terminy zdeterminowane są koniecznością dostosowania rozwiązań informatycznych w ramach obecnie działających usług „Historia Pojazdu” oraz „Mój Pojazd” do nowego zakresu danych udostępnianych w tych usługach.

 

Z projektem rozporządzenia i aktualnym stanem prac można się zapoznać w tym miejscu.