Sporo zmian czeka przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (w tym w szczególności dealerów) w 2019 roku. Część z nich weszła już w życie, a część dopiero jest na etapie legislacyjnym.

Autorką opracowania jest radca prawny Małgorzata Miller.

 

Na 21 lutego 2019 wyznaczone zostało w Sejmie posiedzenie Komisji Infrastruktury na którym procedowany będzie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny w zakresie penalizacji “kręcenia liczników”. Niestety obecnie ingerencja w przebieg licznika stanowi w Polsce “tylko” przestępstwo oszustwa. Trzeba jednak wskazać konkretnego sprawcę oraz wykazać, że to on ingerował w licznik.  Możliwe jest również dochodzenie od sprawcy odszkodowania na drodze cywilnej. Nie stanowi jednak przestępstwa wykonywanie “usługi” cofania licznika, co jest prawdziwą patologią polskiego rynku, ponieważ nie stanowi żadnego możliwego do udowodnienia przestępstwa (w szczególności pomocnictwa w oszustwie, bo pomocnictwo musi być zawsze umyślne i w konkretnym znanym sprawcy przestępstwie).

 

Ponadto, dużo szumu panuje wokół rejestru BDO, dostępnego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl Obowiązkowi złożenia wniosku o wpis podlegają od połowy 2018 r. nie tylko firmy z branży recyklingowej, ale także praktycznie wszystkie firmy, które m.in. podlegają pod ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym wprowadzają na terytorium Polski produkty w rozumieniu ustawy (smary, opony, oleje, baterie). Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem legalności wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu, a nie złożenie wniosku o wpis do rejestru jest wykroczeniem z art. 179 ustawy o odpadach. Dodatkowo może zostać nałożona na przedsiębiorcę kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

 

Na koniec warto wspomnieć o trzech istotnych zmianach w prawie pracy. Pierwsza dotyczy wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2019 r. wyplata wynagrodzenia ma być dokonywania na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zatem pracodawca będzie mógł żądać od pracownika dodatkowej informacji jaki jest numer rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia. Dealerzy powinni poinformować swoich pracowników że mają obowiązek podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Informację należy przekazać pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy – to może być korespondencja elektroniczna. Druga w zakresie prowadzenia akt osobowych pracownika, która zdecydowanie ucieszy pracodawców, którzy często nie maja miejsca na przechowywanie ogromnej ilości segregatorów w szafkach zamykanych na klucz. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Niestety nie wystarczy proste zeskanowanie dokumentacji. Odwzorowanie cyfrowe dokumentacji będzie bowiem wymagało opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, potwierdzających zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. Przejście z dokumentacji elektronicznej na papierowa jest prostsze. Wystarczy sporządzić wydruk i opatrzyć go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym. Obie formy prowadzenia dokumentacji będą równoważne. Został wprowadzony ponadto nowy układ akt osobowych: części A, B, C i D. Istotną zmianę przewiduje nowe brzmienie art. 94 ust. 9b) k.p. Zgodnie z jego treścią pracodawca będzie miał obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z art. 94(6) k.p. wraz ze świadectwem pracy ma on przekazać pracownikowi pisemnie lub elektronicznie informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji oraz o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania. Zgodnie bowiem z art. 94(7) k.p, pracodawca ma obowiązek zniszczyć dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej. Warto dodać, że nowelizacja wyraźnie przewiduje obowiązek kontynuowana prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie obowiązkowego przechowywania dokumentacji. Dla takiej kontynuowanej dokumentacji okres przechowywania liczyć należy od końca roku kalendarzowego, w którym rozwiązał się lub wygasł ostatni stosunek pracy tego pracownika. Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 2019 rokiem ustala się na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących. Możliwe jest jednak skrócenie terminu przechowywania tej dokumentacji dla stosunków pracy nawiązanych w okresie 1 stycznia 1999 r. -31 grudnia 2018 r., przez złożenie do ZUS tzw. raportu informacyjnego. W przypadku skorzystania z tej możliwości okres przechowywania skraca się do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.


Masz pytania dotyczące tego artykułu?

Skontaktuj się z autorką tekstu!


Małgorzata Miller 

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, prawie rynku kapitałowego, prawie bankowym i prawie spółek. Posiada duże doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz instytucji finansowych. Poza sektorem finansowym zdobyła doświadczenie w branży motoryzacyjnej oraz branży medycznej (obsługa niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej).

 

Kontakt:

+48 607 686 860

malgorzata.miller@motolegal.pl