Pojawiło się uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego III CZP 119/22 z dnia 6 października 2022 r. Uchwała ta stanowiła odpowiedź na pytanie prawne czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu, możliwe do uzyskania w ramach współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody z odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody w procesie naprawy pojazdu (art. 362 k.c. w zw. z art. 354 § 2 k.c.?

 

W podjętej uchwale Sąd Najwyższy orzekł, iż odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy.

 

Uzasadniając swą uchwałę Sąd Najwyższy stwierdził, iż w formule „niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy” nie mieści się jakikolwiek automatyzm, a w szczególności jednoznaczne i odgórne przesądzenie, że odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może być każdorazowo obniżone o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu. Jednocześnie nie można z góry wykluczyć możliwości uwzględnienia rabatów i ulg, o ile na podstawie okoliczności konkretnej sprawy będzie możliwe przyjęcie, że mieszczą się one czy wręcz współkształtują niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy. Kwestia ta należy generalnie do materii postępowania dowodowego, powinna być ustalona przez sąd, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków wynikających z opinii biegłego. Niezbędne jest ustalenie, czy faktycznie ceny z uwzględnieniem rabatów i ulg są stosowane przez ubezpieczyciela na rynku lokalnym, zaś możliwość skorzystania z nich przez poszkodowanego nie jest związana z jakimiś szczególnymi trudnościami. Ocena w tym zakresie powinna być ostrożna. Nie można nie zauważyć, że odwoływanie się do rzekomych rabatów i ulg może stanowić łatwy sposób na sztuczne obniżenie odszkodowania należnego poszkodowanemu, jak też godzić w jego prawo wyboru sposobu likwidacji szkody czy też w prawo podjęcia decyzji, aby samochodu w ogóle nie naprawiać. Z drugiej strony nie można zupełnie wykluczyć możliwości uwzględnienia rabatów i ulg  w określonych okolicznościach sprawy.

 

Uważam, że uchwała Sądu Najwyższego nie rozwiązuje problemu czy ubezpieczyciel może obniżać odszkodowanie ze względu na rabaty i spowoduje jedynie chaos w postępowaniach likwidacyjnych. Bardzo często będzie to prowadziło do naruszania interesów poszkodowanych.

 

Moim zdaniem sądy powinny kierować się 17 rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego przyjęto w lipcu 2022 r. dotyczącą likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynika z niej , że ustalając należne świadczenie, zakład ubezpieczeń nie może powoływać się na rabaty lub upusty, obowiązujące we współpracujących z nim warsztatach naprawczych i punktach sprzedaży.

 

Piotr Bożałkiński

Radca prawny

Email: radca.prawny@bozalkinski.pl

 

Od 2008 r. prowadzę w Bielsku-Białej własną kancelarię radcowską. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Mam wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą opon i innych części samochodowych. Świadczę również pomoc prawną na rzecz warsztatów samochodowych, a także reprezentuję klientów w sporach sądowych ze sprzedawcami samochodów i ubezpieczycielami.