Szereg testów musi przejść zarówno samochód osobowy, jak i dostawczy, aby mógł zostać wprowadzony do obrotu. Należy zweryfikować zgodność pojazdu z obowiązującymi przepisami. Prowadzone w ten sposób testy mają na celu ocenę zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń, są przeprowadzane w laboratoriach i bazują na określonych cyklach jazdy.

 

Światowa Zharmonizowana Procedura Testu Pojazdów (WLTP) jest wymagana dla wszystkich nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej od 1 września 2018 r. Dla lekkich pojazdów użytkowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony będzie obowiązkowa od 1 września 2019 r. – jako norma Euro 6d-TEMP. Oprócz protokołu WLTP, producenci są zobowiązani do mierzenia poziomu emisji poprzez test Real Driving Emissions (RDE), a od 1 września 2019 obejmie on wszystkie nowo wyprodukowane auta. Badanie RDE nie zastępuje, lecz uzupełnia badanie laboratoryjne, które także udoskonalono, by lepiej odzwierciedlało rzeczywiste warunki na drodze, przede wszystkim by gwarantowało bardziej realistyczne dane liczbowe dotyczące emisji dwutlenku węgla oraz zużycia paliwa. Najprawdopodobniej, w 2025 roku zostanie wprowadzony nowy standard dotyczący limitów emisji substancji szkodliwych z silników tłokowych stosowanych w pojazdach – Euro 7.

 

Dealerzy mogą wystąpić o promesę na ograniczoną liczbę aut (końcowa partia produkcji), by mogli je sprzedawać po tej dacie. Jeżeli na pojazdy nie otrzymają promesy, muszą zostać sprzedane i zarejestrowane przed tą datą. W ostatnim czasie salony samochodowe wysyłały więc do klientów pisma informacyjne o konieczności rejestracji aut najpóźniej do dnia 31 sierpnia (dotyczyło to pojazdów, na które zostały wydane faktury VAT oraz dokumenty niezbędne do rejestracji). Warto wspomnieć, że na stacji dealerskiej spoczywa odpowiedzialność związana z weryfikacją samochodów oraz zarządzaniem swoim magazynem.

 

Mając na uwadze powyższe, powstało zagadnienie prawne, czy można w takim przypadku skorzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów, która funkcjonuje od 11 lipca i zastąpić rejestrację pojazdów do dnia 1 września 2019.

 

Profesjonalna rejestracja dotyczy wyłącznie pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane ani w Polsce, ani za granicą. W tym przypadku dowody i tablice rejestracyjne są przypisane do firmy, a nie do konkretnego pojazdu. Profesjonalny dowód rejestracyjny i tablica służy do wykonywania jazd testowych w ramach działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Jazdę testową wykonuje tylko osoba do tego uprawniona. Aby uzyskać takie dokumenty i tablice dealer składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej we wniosku skierowanym do starosty, m.in. że korzystanie z samochodu nie będzie zagrażało bezpieczeństwu osób nim się poruszających lub innych uczestników ruchu drogowego, że nie narazimy kogokolwiek na szkodę, nie będziemy nadmiernie hałasować, a samochód nie będzie emitował więcej szkodliwych substancji niż to umożliwiają obecne przepisy. Biorąc pod uwagę regulacje prawne dotyczące profesjonalnej rejestracji stwierdzić należy, że umożliwiają one legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów. Zatem w sprawie zmian w zakresie normy WLTP wchodzących w życie od dnia 1 września 2019 te regulacje prawne nie znajdą zastosowania.

 

Z uwagi na powyższe, sporo dealerów będzie mogło skorzystać nie z profesjonalnej rejestracji pojazdów a z zezwolenia na dopuszczenie do ruchu pojazdów z końcowej partii produkcji – na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, na wniosek producenta (importera), w myśl art. 70 o ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym.

 


Autorem tekstu jest radca prawny Małgorzata Miller

Wpisana na listę OIRP w Poznaniu, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Świadczy doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z rękojmi, gwarancji. Opiniuje umowy kredytu, leasingu, prawnych zabezpieczeń zapłaty wierzytelności. Prowadzi spory z ubezpieczycielami. Prowadzi szkolenia dla branży motoryzacyjnej, w tym szkolenia z zakresu RODO. Ponadto, posiada duże doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz instytucji finansowych.