18 kwietnia 2024 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego autorstwa Ministra Rozwoju i Technologii (numer z wykazu UC27).

 

Projekt zakłada m.in. nowelizację Kodeksu cywilnego w zakresie formy zawarcia umowy leasingu.  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7092 Kodeksu cywilnego umowa leasingu wymagałaby formy dokumentowej. Projektodawca proponuję również zmianę formy upomnienia finansującego. W świetle nowego brzmienia art. 709 11 k.c. „jeżeli mimo upomnienia przez finansującego na piśmie, w formie dokumentowej lub elektronicznej, korzystający narusza obowiązki określone w art. 7097 § 1 lub w art. 709 9 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.” Zgodnie z obecnym brzmieniem Kodeksu cywilnego, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, zaś dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Tym samym wprowadzenie powyższych rozwiązań może przyczynić się do ożywienia rynku leasingu. Obecnie w celu zawarcia umowy leasingu konieczne jest zachowanie formy pisemnej, co wydaje się być dość archaiczną formą w dobie rozwijających się usług finansowych  i możliwości zawierania umów na odległość. Projekt zakłada wejście w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

 

Proponowany projekt jest kolejnym projektem zakładającym zmianę formy zawarcia umowy leasingu, które w poprzedniej kadencji z różnych powodów nie zostały przyjęte.