W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 kar za brak zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego i “wskrzeszeniem” tej instytucji prawnej (art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym), pojawiły się wątpliwości, który starosta miejscowo właściwy do kierowania zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych w innym starostwie niż przedsiębiorca ma siedzibę. Problem sprowadza się do tego czy jest to starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby zawiadamiającego, czy też starosta właściwy dla powiatu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Problemów nastręcza także sytuacja, kiedy zawiadamiający jest przedsiębiorcą wieloodziałowym, a tym samym czy możliwe jest kierowanie zawiadomień według właściwości oddziału. Odpowiadamy na poniższe dwa problemy.

 

Jaki jest starosta miejscowo właściwy do kierowania zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych w innym starostwie niż zawiadamiający ma miejsce zamieszkania (siedzibę)?

Starostą właściwym do kierowania do niego zawiadomień o nabyciu pojazdu oraz zawiadomień o zbyciu pojazdu jest starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu kierującego zawiadomienie. Podstawę prawną w pierwszej kolejności stanowi art. 21 §1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. Do określania właściwości nie mają zastosowania inne przesłanki, w tym nie ma znaczenia miejsce zarejestrowania pojazdu.

 

Do jakiego miejscowo właściwego starosty powinny być kierowane zawiadomienia dotyczące nabycia i zbycia pojazdów dokonanych za pośrednictwem oddziałów przedsiębiorcy?

Starostą właściwym do kierowania zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu przez przedsiębiorców wielozakładowych (wieloodziałowych) lub inne podmioty, w skład których wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, jest zgodnie z ww. art. 21 §1 pkt 3 Kpa, starosta właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorcy (podmiotu). Nie ma możliwości kierowania zawiadomień według miejsca siedziby oddziału, w szczególności na podstawie art. 73 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, ponieważ przepis ten dotyczy tylko rejestracji pojazdu.

 

W obu wyżej opisywanych sytuacjach należy nadmienić, że w przypadku skierowania zawiadomienia do innego organu, niż według zasad określonych powyżej stosuje się art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego.