Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowy przepis art. 73 aa ust. 1 Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem właściciel jest obowiązany złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, lub sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z art.73 aa ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, termin ten dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami wynosi 90 dni.

 

Jednym z problemów jaki się pojawił przy stosowaniu nowych przepisów jest to, co w przypadku gdy sprzedaż pojazdu nastąpi przed upływem terminu na złożenie wniosku o rejestrację. Niektóre starostwa stoją na stanowisku że w przypadku pojazdów importowanych (pkt 2) oraz sprowadzonych z innego kraju UE (pkt 3), konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, przed jego sprzedażą klientowi, nawet jak nie upłynął 90-dniowy termin.

 

W tej kwestii dystrybutorzy pojazdów (dealerzy i komisy) stali i stoją na stanowisku, że gdy sprzedaż następuje przed upływem terminów otwartych na podstawie art. 73aa ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wcześniejsze zbycie pojazdu wyłącza konieczność złożenia wniosku o rejestrację. Wynika to z redakcji przepisu art. 73aa ust. 1, który stanowi że obowiązkiem złożenia wniosku objęty jest właściciel pojazdu. W momencie zbycia pojazdu podmiot będący dotychczas właścicielem przestaje nim być, a tym samym na koniec biegu terminu nie podlega on w ogóle hipotezie przepisu. , że wniosek o rejestrację pojazdu może złożyć jedynie aktualny właściciel pojazdu. Zgodnie z przepisami ustawy nie można wnioskować o rejestrację pojazdu na rzecz podmiotu trzeciego. Tym bardziej więc zbywający (były) właściciel traci interes prawny, a tym samym przymiot strony w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego i możliwość złożenia wniosku w postępowaniu o rejestrację pojazdu.

 

Obecnie toczy się w całej Polsce kilkaset postępowań w kwestii nałożenia kar. Na chwilę obecną we wszystkich sprawach samorządowe kolegia odwoławcze przychylają się do stanowiska sprzedawców samochodów. Dysponujemy już trzema decyzjami pozytywnymi:

  • decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2024 roku znak SKO.4141.224.2024
  • decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 14 maja 2024 roku znak SKO.522.125.2024
  • decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 28 czerwca 2024 roku znak SKO.472.922.252.2024

 

Decyzje z uzasadnieniami można pobrać z naszej Stefy Członkowskiej.