Zgodnie z art. 109a ustawy o podatku akcyzowym, samochody osobowe stanowiące pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy, zwolnione są z podatku akcyzowego. Zgodnie z tym przepisem, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest jednak wydać na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy a warunkiem jego wydania jest, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym wodorem.

 

Takie zaświadczenie jest obecnie niezbędne do zarejestrowania pojazdu, ponieważ zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6a, rejestracji dokonuje się między innymi na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

 

Jak wynika z informacji od dealerów i importerów, organy nie radzą sobie z terminowym wydawaniem zaświadczeń, co powoduje opóźnienia w sprzedaży i rejestracji takich pojazdów.

 

W związku z tym branża dealerska wystąpiła w październiku do Ministerstwa Finansów i zaproponowała zmianę przepisów polegającą na usunięciu obowiązku uzyskiwania zaświadczenia i przedstawiania go przy rejestracji, ponieważ fakt że auto jest elektryczne wynika z dokumentu CoC, a tym samym organ rejestrujący wie, że podlega ono zwolnieniu z podatku akcyzowego. Pisaliśmy o tym w tym miejscu.

 

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi wskazało, że aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 35), w którym przewidziane zostały regulacje mające na celu uszczelnienie systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych wraz z równoległym wdrożeniem uproszczeń procedur związanych z rejestracją pojazdów i ułatwień zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i organów rejestrujących. Pismo MF wskazuje także na realizowany program „e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych”, który ma umożliwiać elektroniczną wymianę informacji pomiędzy organami rejestrującymi a organami podatkowymi w zakresie dokumentów potwierdzających uregulowanie statusu akcyzowego sprowadzonego do Polski samochodu, co oznacza, że po wdrożeniu elektronicznego przekazywania danych podmiot dokonujący rejestracji samochodu nie będzie musiał załączać do wniosku o rejestrację samochodu dokumentu potwierdzającego np. zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, a czynności organu rejestrującego ograniczą się do skorzystania z funkcjonalności w posiadanym systemie informatycznym polegającej na uzyskaniu odpowiedzi w tym systemie wskazującej aktualny „status akcyzowy” pojazdu.

 

Pismo z Ministerstwa Finansów znajduje się w tym miejscu.