Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022.

 

O samej EIPA pisaliśmy w tym miejscu. Mimo, że ewidencja obowiązuje od 2020 roku, do tej pory nie było wydane rozporządzenie i funkcjonowała ona bezpłatnie. Nowelizacją ustawy o elektromobilności z dnia 2 grudnia 2021 rok (art. 33) wprowadzono możliwość ustalenia opłaty już od 2022 roku.

 

Opłata za kod w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych wynosi miesięcznie:

  • 10 zł – w przypadku opłaty pobieranej od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru;
  • 50 zł – w przypadku opłaty pobieranej od dostawcy usługi ładowania.

 

Opłaty będą dotyczyć zarówno nowych podmiotów jak i już zarejestrowanych podmiotów.

 

Opłata powinna być wnoszona najpóźniej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nadano numer EIPA, uznano kod lub utrzymywano numer EIPA albo kod w systemie teleinformatycznym. Tym samym pierwsza opłata będzie do zapłaty w maju.

 

Opłata będzie wnoszona do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.