Zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2020 roku, już 31 stycznia 2021 roku mija termin na złożenie pierwszego sprawozdania
o terminach zapłaty, które w poprzednim roku kalendarzowym były stosowane w ramach transakcji handlowych.
Warto sprawdzić, czy podlegamy temu obowiązkowi.

Autorem tekstu jest dr Dariusz Aziewicz, radca prawny Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Kto jest objęty obowiązkiem złożenia sprawozdania

 

Sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych zobowiązane są złożyć największe
podmioty, czyli:

  • podatkowe grupy kapitałowe;
  • inni podatnicy, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;
  • spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące
    w skład podatkowej grupy kapitałowej.

 

Kto w praktyce musi dopełnić powyższego obowiązku

 

Sprawozdania muszą być złożone przez kierowników wyżej wskazanych podmiotów, za których uznaje się m.in.: członka lub członków zarządów albo innych organów zarządzających oraz komplementariuszy prowadzących sprawy spółki (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy i składu osobowego organu).

Kierownikami są również likwidatorzy, syndycy oraz zarządcy ustanowieni w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Ważne jest, że w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie musi  przekazać kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

 

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć sprawozdanie

 

Sprawozdanie trzeba przekazać Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przy użyciu formularzy elektronicznych. Kreator sprawozdań jest dostępny na stronie www.biznes.gov.pl

 

Jakie informacje muszą być zawarte w sprawozdaniu

 

Sprawozdanie musi zawierać:

  • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
  • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

nieprzekraczającym 30 dni;

od 31 do 60 dni;

od 61 do 120 dni;

przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

  • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

nieprzekraczającym 30 dni;

od 31 do 60 dni;

od 61 do 120 dni;

przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

  • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
  • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

 

Sprawozdania za rok 2020 muszą obejmować także dane dotyczące świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Treść sprawozdań będzie publicznie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i  Technologii. Może ona być podstawą do wszczynania przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

 

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku złożenia sprawozdania

 

Brak złożenia sprawozdania wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny (również na osobę utrudniającą lub udaremniającą złożenie sprawozdania).