W grudniu 2021 roku siedem organizacji branży motoryzacyjnej, czyli Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Dekra Polska, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Polski Związek Motorowy, Związek Dealerów Samochodów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych wystąpiły w piśmie do Prezesa Rady Ministrów o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem zwaloryzowanych stawek, które miałyby obowiązywać na stacjach kontroli pojazdów. Pismo stanowiło wynik porozumienia branży dotyczącego nieadekwatności aktualnie obowiązujących cen przeglądów, oraz kosztów i ryzyka społecznego, jakie za sobą one niosą.

 

Jest to element szerszej kampanii prowadzonej przez wspomniane organizacje mającej na celu waloryzację opłat które nie były aktualizowane od 2004 roku. Pismo z URM zostało skierowane do Ministerstwa Infrastruktury, a odpowiedzi na nie udzielił sekretarz stanu Rafał Weber.

 

W swojej odpowiedzi minister Weber zakomunikował, że Ministerstwo nie planuje podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów, jednocześnie informując, że Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrzył już projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, uznając że projektowane przepisy prawidłowo wdrożą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów. Projekt ten zawiera szereg przepisów uszczelniających system badań technicznych pojazdów w Polsce i jako takie są pozytywnie oceniane przez branżę. Minister informuje, że prace nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi opłaty za badania techniczne będą mogły zostać podjęte dopiero po wdrożeniu omawianej dyrektywy.

 

Treść pisma wystosowanego przez branżę motoryzacyjną oraz odpowiedź na nie znajdują się poniżej.

 

Do pobrania:
Stanowisko branży w sprawie waloryzacji opłat
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury