Od 20 marca 2021 obowiązują nowe ograniczenia w zakresie działalności handlowych obiektów wielkopowierzchniowych. Zostają one jeszcze bardziej rozszerzone od 27 marca 2021 roku. Podobnie jednak jak w przypadku poprzednio wprowadzanych ograniczeń nie będą one dotykać salonów dealerskich, komisów i serwisów. Wynika to z tego, że pomimo dużej powierzchni ogólnej tych obiektów, praktycznie żaden z nich w Polsce nie będzie miał “powierzchni sprzedaży” większej niż 2000m2, a więc nie będzie podpadał pod generalny zakaz.

 

Z przepisów rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynika zakaz handlu detalicznego oraz prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000m2. Istnieje on od 20 marca, a od 27 marca ulega on rozszerzeniu, ponieważ traci moc wyłączenie dla obiektów prowadzących sprzedaż materiałów budowlanych.

 

Na podstawie tego zakzu zamknięte są galerie handlowe (a w zasadzie nie muszą być zamknięte w całości bo przepisy dopuszczają działalność pewnych placówek także tam), niemniej nie dotyczy on obiektów dealerskich czy serwisów. Pojęcie „obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2” wywodzi się z ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie wprawdzie nie zostało ono w całości zdefiniowane, ale możemy w ustawie tej znaleźć definicję “powierzchni sprzedaży”. Zgodnie z art. 2 pkt 19 tej ustawy przez “powierzchnię sprzedaży” należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów. Do “powierzchni sprzedaży” nie wlicza się jednak powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji – i co najważniejsze, bo przecież w salonach stanowi to największą część – ekspozycji wystawowej. Dla salonów liczy się więc w praktyce powierzchnię wokół biurek sprzedawców i doradców, w związku z czym w bardzo niewielu obiektach w Polsce może się zebrać “powierzchnia sprzedaży” ponad 2000m2.

 

Kolejna kwestia dotyczy tego, czy do powierzchni sprzedaży powinna być wliczana powierzchnia działki na której posadowiony jest salon. W tym zakresie należy odwołać się do innych ustawowych definicji „obiektu”. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Tym samym jeśli chodzi o definicję „obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2” to do powierzchni tej nie wliczamy powierzchni działki, ponieważ „obiektem handlowym” są znajdujące się na niej budynki, budowle i obiekty małej architektury i tylko ich powierzchnię liczymy. Jak nietrudno się domyślić, zasada ta chroni przed zamknięciem dealerskie oddzielne „place” z autami używanymi.

 

Pamiętajmy też, że zakaz o którym mowa powyżej dotyczy „sprzedaży detalicznej”, w związku z czym działy flotowe tym bardziej mogą działać.

 

Ponadto niektóre aspekty działalności motoryzacyjnej prowadzonej w galeriach handlowych są w dalszym ciągu wprost dozwolone. Dotyczą one:

  • handlu detalicznego którego przeważająca działalność polega na sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli
  • prowadzenia działalności usługowej której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek oraz myjni samochodowych.

 

Od 27 marca 2021 zaostrzeniu uległ jednak limit klientów w placówkach handlowych. I tak wynoszą one:

  • 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2 (z wyłączeniem obsługi),
  • 1 osoba na 20 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2 (z wyłączeniem obsługi).

Powyższe ograniczenie posługuje się znacznie niższym limitem powierzchni “przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług”, a więc w naszej branży będzie ono już mieć zastosowanie.