Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków weszło w życie 1 kwietnia 2024 roku.

 

Zgodnie z nowelizacją 31 grup działalności zachowa tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki, zaś dla 32 grup działalności została zmieniona kategoria ryzyka a w konsekwencji obniżona została składka na ubezpieczenie wypadkowe.  Wśród działalności, których składka uległa obniżeniu znalazł się handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Branża dealerska została zaliczona do 3 kategorii ryzyka, a stawka procentowa składki wynosi 0,67 %. Zaznaczyć należy, że najwyższa stopa procentowa wynosi 3,33%.

 

Stopa procentowa dla płatników składek, którzy nie mają obowiązku wpisu do rejestru REGON oraz płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego maksymalnie 9 osób wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, w proponowanej regulacji stopa procentowa składki dla tych płatników składek pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 1,67%.