We wtorek, 13 lipca Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Założenia zmian przedłożył Minister Infrastruktury. Nowelizacja była przygotowywana od 8-9 miesięcy. Zaproponowane rozwiązania realizują zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z exposé, w którym jako priorytet rządu wskazywał bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz walkę z niebezpiecznymi kierowcami. Założenia ustawy już budzą kontrowersje wśród kierowców, głównie z powodu zaostrzenia kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, ale to niejedyne rewolucyjne rozwiązania zapowiedziane przez rząd, które zgodnie z zapowiedziami wkrótce przybiorą formę projektu ustawy.

 

Najważniejsze rozwiązania:

 1. Umożliwienie nakładania przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:
  1. podwyższenie dolnej granicy wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszanie praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszanie dopuszczalnych prędkości jazdy;
  2. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
  3. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
  4. podwyższenie mandatu karnego w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.
 2. Przekazywanie wpływów z grzywien do Krajowego Funduszu Drogowego.
 3. Zaostrzenie kar pozbawienia wolności dotyczące:
  1. prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
  2. przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
  3. przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.
 4. Umożliwienie orzeczenia renty bezpośrednio w postępowaniu karnym. Obowiązek wypłaty renty będzie dotyczył sprawcy przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym, a przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.
 5. Wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nieposiadająca wymaganego uprawnienia:
  1. czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
  2. wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.
 6. Zmiana systemu dotyczącego punktów karnych:
  1. kasowanie punktów dopiero po upływie 2 lat;
  2. za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
  3. zniesienie szkoleń po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.
 7. Uzależnienie wysokości składki OC od liczby punktów karnych:
  1. udostępnianie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

 

Etap prac legislacyjnych

Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu niezbędnych korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na posiedzeniu Rady Ministrów oraz uzgodnień między Ministrem Infrastruktury i Ministrem Sprawiedliwości m.in. w zakresie zmian w kodeksie karnym. Zgodnie z zapowiedziami rzecznika rządu Piotra Müllera projekt ma być przedmiotem sierpniowych obrad Sejmu.