Nowelizacja Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o podatku dochodowym spowoduje objęcie spółek komandytowych CIT-em, bez względu na skalę prowadzonej działalności, strukturę własnościową czy status wspólników. W praktyce oznacza to podwójne opodatkowanie spółek komandytowych. Część przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., natomiast spółki komandytowe mogą zdecydować o odroczeniu stosowania nowych regulacji i wejść w opodatkowanie CIT-em dopiero 1 maja 2021 r. To oznacza, że przedsiębiorcy mają kilka miesięcy na podjęcie decyzji co do dalszej formy prowadzonej działalności.

 

Autorem tekstu są prawnicy z M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni.

W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Perspektywa podwójnego opodatkowania skłania przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki komandytowej do poszukiwania nowych rozwiązań optymalnych podatkowo i bezpiecznych biznesowo.

 

Spółka osobowa. Spółka jawna

 

Jedną z alternatyw dla prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej jest jej przekształcenie w spółkę jawną. Dzięki elastyczności postanowień, które można zawrzeć w umowie spółki jawnej, przekształcenie spółki komandytowej w jawną staje się interesującym rozwiązaniem.

 

Obowiązek informacyjny

 

Co do zasady, spółki jawne nie będą objęte CIT-em, o ile spełnią obowiązek informacyjny dotyczący wspólników, gdy w strukturze właścicielskiej znajdą się również osoby prawne. Spółka jawna różni się również od spółki komandytowej w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki – wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką całym swym majątkiem. Dopiero gdy spółka jest niewypłacalna, wierzyciel może egzekwować z majątku wspólników. Charakterystyczne dla spółki jawnej jest również to, że co do zasady to wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki.

 

Etapy

 

Schemat przekształcenia przedstawia się następująco:

  1. Sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników
  2. Zawiadomienie wspólników
  3. Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki
  4. Wniosek o wpis podmiotu do KRS
  5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną wymaga sporządzenia planu przekształcenia. Do planu przekształcenia załącza się projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki jawnej oraz sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki komandytowej. Od 1 marca 2020 r. nie jest już konieczne poddawanie planu przekształcenia spółki badaniu przez biegłego rewidenta, co niewątpliwie skraca cały proces przekształcenia.

 

Na dalszym etapie dokonywana jest procedura zawiadamiania wspólników, a następnie podejmują oni uchwałę o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną, która jest protokołowana przez notariusza. W uchwale zamieszcza się informacje o typie spółki, uprawnieniach osobistych przyznanych wspólnikom, jeśli takie przyznano oraz o wspólnikach prowadzących sprawy spółki. W dalszym etapie wspólnicy składają wniosek o wpis przekształconej spółki do KRS oraz obowiązek ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną jest skuteczne w dniu rejestracji przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę od marca 2020 r. proces przekształcenia jest uproszczony (nie ma obowiązku badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, nie jest wymagane dodatkowe oświadczenie o uczestnictwie w spółce, a podjęcie uchwały przekształceniowej zastępuje podpisanie umowy spółki) i mniej kosztowny. W praktyce szacuje się, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną może zająć od 2 do 4 miesięcy.

 

Działania reorganizacyjne wymagają analizy potencjalnych korzyści, ale również i negatywnych skutków jakie wiążą się z wybraną formą prawną działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostają również istniejące zobowiązania, które mogą ograniczać możliwość przekształceń spółek. Dlatego też rekomendowanym rozwiązaniem jest przygotowanie rozwiązania adekwatnego do potrzeb przedsiębiorcy, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań jego biznesu, skali prowadzonej działalności, ryzyka działania i struktury właścicielskiej.