14 sierpnia 2020 roku przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517). Ustawa przygotowana została w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów, a także w związku z wdrożeniem projektu CEPiK 2.0. Nowelizacja ma na celu nie tylko ułatwienia dla obywateli, ale również odciążenie organów samorządowych zajmujących się rejestracją pojazdów. Jednym z flagowych jej zapisów jest rejestracja pojazdu poprzez salon dealerski.

 

Rejestracja poprzez salon wejdzie w życie 4 czerwca 2021 roku. Dużo wcześniej, bo w dniu 4 grudnia 2020 roku weszło bardzo dużo drobnych (i mniej drobnych) zmian z tej ustawy. Wszystkie z nich opisujemy w tym miejscu.

Wróćmy jednak do rejestracji przez salon. Zmianą jest „wprowadzenie nowej usługi rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, która umożliwi rejestrację pojazdu nowego w imieniu kupującego przez ten salon”. Przez salon sprzedaży pojazdów samochodowych, zgodnie z ustawą , rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzące sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i autoryzowane przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Będzie to dotyczyć także sprzedaży w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio prowadzonej przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów. Chodzi tu o salony i dealerstwa prowadzone bezpośrednio przez producentów pojazdów, bo takie też w naszym kraju występują.

 

Nabywca nowego pojazdu samochodowego nabytego w salonie będzie mógł upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela salonu do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu oraz do odbioru z organu rejestrującego decyzji o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi. Upoważnienie do złożenia wniosku o rejestrację będzie musiało zostać opatrzone odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a sam wniosek złożony powinien zostać przez salon sprzedaży pojazdów niezwłocznie.

 

Jak widać z powyższego rejestracja poprzez salon dotyczyć będzie tylko samochodów nowych i tylko nabytych u danego dealera.

 

Wniosek o rejestrację pojazdu będzie składał salon sprzedaży pojazdów samochodowych lub uprawniony przedstawiciel salonu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, określać będzie Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw transportu.

 

Wniosek będzie zawierał: imię i nazwisko (nazwę lub firmę) właściciela, jego adres, adres, na który ma zostać doręczona decyzja o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, PESEL lub REGON (w przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL także jego data urodzenia) oraz określenie rodzaju pojazdu i jego przeznaczenie, markę, typ, model pojazdu, rok jego produkcji, numer identyfikacji VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu. We wniosku będzie się musiała także znaleźć informacja o sposobie odbioru przez właściciela pojazdu decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo za pośrednictwem operatora pocztowego na koszt odbiorcy. Do wniosku, w postaci elektronicznej będzie dołączony oryginał lub kopie upoważnienia, dowodu sprzedaży pojazdu, dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 3, 6 albo 6a lub ust. 1b Prawa o ruchu drogowym, potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, kompletu znaków legalizacyjnych i dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty ewidencyjnej i opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo. Opłaty poniesie oczywiście właściciel pojazdu.

 

Decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi starosta przekaże uprawnionemu przedstawicielowi salonu sprzedaży pojazdów samochodowych albo prześle do salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, za pośrednictwem operatora pocztowego, na koszt nabywcy nowego pojazdu samochodowego, ewentualnie przekaże nabywcy pojazdu albo prześle nabywcy pojazdu na adres wskazany we wniosku, na jego koszt. Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel pojazdu będzie mógł odebrać w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo starosta po zarejestrowaniu nowego pojazdu samochodowego wyśle dokumenty na koszt nabywcy, na jego adres podany we wniosku o rejestrację. Salon sprzedaży pojazdów samochodowych będzie obowiązany do przechowania dokumentacji związanej z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o rejestrację do właściwego starosty.

 

W 2019 roku sprzedano w Polsce ponad 600 000 nowych aut, więc proponowane tutaj rozwiązania będą znacznym odciążeniem dla branży dealerskiej. Pomimo że rejestracji pojazdu można dzisiaj dokonać przez internet przez serwis Gov.pl, to jednak ciągle jest zorganizowane to dosyć karkołomnie, ponieważ klient musi wystawiać pełnomocnictwo na pracownika salonu, a ponadto i tak pracownik lub klient muszą udać się osobiście do urzędu po odbiór dokumentów i tablic oraz okazać oryginały dokumentów. Głównym novum jest więc możliwość przesłania tego pocztą do dealera lub klienta.

 

Projekt pierwotnie zawierał uregulowania dotyczące wprowadzenia możliwości elektronicznego zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu. Zgodnie z proponowanym wówczas art. 78 ust. 2a PRD, usługa miała być udostępniona przez Ministra Cyfryzacji zarówno na potrzeby zbywcy jak i nabywcy pojazdu zapewniając możliwość zgłoszenia kupna/sprzedaży auta potwierdzonego zarówno przez zbywcę pojazdu oraz nabywcę po ich uwierzytelnieniu na podstawie przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jak stanowi uzasadnienie do projektu – “obustronna autoryzacja transakcji ma zapewnić uszczelnienie systemu i zapobiegnie nadużyciom”. W zasadzie nie bardzo wiadomo na czym polegać miała innowacyjność tych rozwiązań, ponieważ zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu można dokonać przez usługę Gov.pl. W każdym razie, w ostatecznej wersji nowelizacji, przepisy tego nie ma.