W Rządowym Centrum Legislacji procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu Rządowego Centrum Legislacji: UD515). Ustawa przygotowana została w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów, a także w związku z wdrożeniem projektu CEPiK 2.0. Uzasadnienie projektu wskazuje, że planowana regulacja ma na celu nie tylko ułatwienia dla obywateli, ale również odciążenie organów samorządowych zajmujących się rejestracją pojazdów.

 


UWAGA! Niniejszy tekst powstał na etapie prac prawodawczych i opisuje stan według dostępnego projektu i informacji z daty publikacji artykułu. Ostateczna wersja przepisów może jednak różnić się. Zawsze po wejściu w życie ostatecznej wersji przepisów, jeżeli zaszły istotne zmiany, staramy się jeszcze raz opisać temat. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki na głównej stronie.


 

Najbardziej rewolucyjną zmianą jest „wprowadzenie nowej usługi rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, która umożliwi rejestrację pojazdu nowego w imieniu kupującego przez ten salon”. Przez salon sprzedaży pojazdów samochodowych, zgodnie z projektem, rozumieć się będzie osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą sprzedaż pojazdów samochodowych w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, autoryzowaną przez producenta pojazdów samochodowych lub jego upoważnionego przedstawiciela.

 

Nabywca nowego pojazdu samochodowego nabytego w salonie będzie mógł upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela salonu do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, o którym mowa lub odbioru z organu rejestrującego decyzji o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi. Upoważnienie do złożenia wniosku o rejestrację będzie musiało zostać opatrzone odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a sam wniosek złożony powinien zostać przez salon sprzedaży pojazdów niezwłocznie.

 

Wniosek o rejestrację pojazdu będzie składał salon sprzedaży pojazdów samochodowych lub uprawniony przedstawiciel salonu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, określać będzie Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw transportu.

Wniosek będzie zawierał: imię i nazwisko (nazwę lub firmę) właściciela, jego adres, adres, na który ma zostać doręczona decyzja o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, PESEL lub REGON (w przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL także jego data urodzenia) oraz określenie rodzaju pojazdu i jego przeznaczenie, markę, typ, model pojazdu, rok jego produkcji, numer identyfikacji VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu. We wniosku będzie się musiała także znaleźć informacja o sposobie odbioru przez właściciela pojazdu decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo za pośrednictwem operatora pocztowego na koszt odbiorcy. Do wniosku, w postaci elektronicznej będzie dołączony oryginał lub kopie upoważnienia, dowodu sprzedaży pojazdu, dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 3, 6 albo 6a lub ust. 1b Prawa o ruchu drogowym, potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, kompletu znaków legalizacyjnych i dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty ewidencyjnej i opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo. Opłaty poniesie oczywiście właściciel pojazdu.

 

Decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi starosta przekaże uprawnionemu przedstawicielowi salonu sprzedaży pojazdów samochodowych albo prześle do salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, za pośrednictwem operatora pocztowego, na koszt nabywcy nowego pojazdu samochodowego, ewentualnie przekaże nabywcy pojazdu albo prześle nabywcy pojazdu na adres wskazany we wniosku, na jego koszt. Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel pojazdu będzie mógł odebrać w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo starosta po zarejestrowaniu nowego pojazdu samochodowego wyśle dokumenty na koszt nabywcy, na jego adres podany we wniosku o rejestrację. Salon sprzedaży pojazdów samochodowych będzie obowiązany do przechowania dokumentacji związanej z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o rejestrację do właściwego starosty.

 

W poprzednim roku sprzedano w Polsce ponad 600 000 nowych aut, więc proponowane tutaj rozwiązania byłoby znacznym odciążeniem dla branży dealerskiej. Pomimo że rejestracji pojazdu można dzisiaj dokonać przez internet przez serwis Gov.pl, to jednak ciągle jest zorganizowane to dosyć karkołomnie, ponieważ klient musi wystawiać pełnomocnictwo na pracownika salonu, a ponadto i tak pracownik lub klient muszą udać się osobiście do urzędu po odbiór dokumentów i tablic. Głównym novum jest więc możliwość przesłania tego pocztą do dealera lub klienta.

 

Projekt UD515 zawiera także uregulowania dotyczące wprowadzenia możliwości elektronicznego zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu. Zgodnie z proponowanym w art. 78 ust. 2a PRD, usługa zostanie udostępniona przez Ministra Cyfryzacji zarówno na potrzeby zbywcy jak i nabywcy pojazdu zapewniając możliwość zgłoszenia kupna/sprzedaży auta potwierdzonego zarówno przez zbywcę pojazdu oraz nabywcę po ich uwierzytelnieniu na podstawie przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jak stanowi uzasadnienie do projektu – “obustronna autoryzacja transakcji ma zapewnić uszczelnienie systemu i zapobiegnie nadużyciom”. W zasadzie nie bardzo wiadomo na czym polegać ma innowacyjność tych rozwiązań, ponieważ zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu można dokonać już dziś przez usługę Gov.pl. Fakt, tam również są obecnie pewne niedoskonałości – przede wszystkim brak możliwości dokonania zawiadomienia przez osobę prawną, jak również brak możliwości zawiadomienia jednym “formularzem” o nabyciu/zbyciu więcej niże jednego auta, więc należy mieć nadzieję, że w nowej ustawie zostaną te kwestie jakoś doprecyzowane.

 

Projekt będący wynikiem szumnie zapowiadanego pakietu deregulacyjnego, wnioskowanego przez Ministra Cyfryzacji utknął przez ostatnie kilka miesięcy w martwym punkcie. Opublikowany 21 maja 2019 został dopiero w lutym 2020 skierowany do Komisji Prawniczej RCL. Wszystko wskazuje jednak na to, że może trafić do Sejmu albo nawet zostać uchwalony jeszcze tej wiosny.

 

Projekt znajduje się w tym miejscu.