Profesjonalna rejestracja pojazdów dostępna jest od 11 lipca 2019 roku. Jest to forma rejestrowania pojazdów do celów jazd testowych. Jej adresatem są dealerzy samochodów producenci oraz podmioty zajmujące się badaniami pojazdów. Przedsiębiorca uprawniony musi prowadzić wykaz pojazdów. Od 11 lipca nastąpiła ważna zmiana w zakresie prowadzenia wykazu.

 

Profesjonalna rejestracja polega na tym, że przedsiębiorca (producent pojazdów, dealer lub jednostka badawcza) otrzymuje od starosty prawo do prowadzenia profesjonalnej rejestracji (ważne rok czasu). Wraz z taką decyzją dostaje zestaw specjalnych tablic rejestracyjnych (białych z zielonymi znakami) oraz blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych. W przypadku zamiaru odbycia jazdy testowej uprawniony przymocowuje tablice do danego pojazdu oraz wypełnia dla niego blankiet dowodu (ważny przez 30 dni). Po odbytej jeździe, w przypadku gdy chce dokonać jazdy innym autem, musi tylko „przewiesić” tablice na to auto oraz analogicznie wypełnić na niego blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.

 

Szczegółowe zasady działania profesjonalnej rejestracji pojazdów opisywaliśmy w tym miejscu.

 

Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, jest obowiązany prowadzić wykaz pojazdów używanych przez siebie w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Przez ostatnie dwa lata, zgodnie z przepisami przejściowymi, wykaz taki był prowadzony w formie papierowej lub „elektronicznej” (przez co należało rozumieć ręcznie uzupełniany np. plik tekstowy). Docelowo wykaz ma być prowadzony w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, co ma zastosowanie od 11 lipca 2021 roku, czyli 21 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

 

Dane o pojazdach używanych z wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i dowodach rejestracyjnych należy umieścić przed zawarciem przez ten podmiot umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Starosta, zakład ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na pojazdy do jazd testowych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mogą w czasie obowiązywania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wezwać pisemnie podmiot uprawniony do przekazania im poświadczonych przez ten podmiot kopii albo wydruku prowadzonego przez niego wykazu w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania. Zakład ubezpieczeń albo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje niezwłocznie starostę, jeżeli podmiot uprawniony nie przekazał poświadczonych kopii albo wydruku prowadzonego przez niego wykazu w terminie.