31 marca 2020 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, będąca jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przedłuża ona do 180 dni dotychczasowy 30-dniowy termin na dokonanie pierwszej rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z UE oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

 

Zgodnie z nowym art. 31i ustawy, w okresie od 31 marca 2020 do dnia 31 grudnia 2020:

  • wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • art. 140mb Prawa o ruchu drogowym stosuje się z uwzględnieniem ww. terminu 180 dni.

 

Przypomnijmy, zgodnie z art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym, właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Z kolei zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie 30 dni starostę o jego nabyciu lub zbyciu. Zgodnie z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym, który obowiązuje od 1 stycznia 2020, brak spełnienia tych obowiązków obwarowany jest administracyjną karą pieniężną od 200 do 1000 złotych.

 

Wydłużone terminy stosuje się do:

  • do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. przed 31 marca 2020;
  • do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. przed 31 marca 2020.

 

Nadmienić należy, że w powyższym zapisie ustawodawca popełnił błąd. Zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie retroakcji przepisu na 30 dni przed jego wejściem w życie. Używając sformułowania “sprowadzonego (…) nie później niż 30 dni przed wejściem w życie ustawy” spowodował że retroakcja ma miejsce, ale dla wszystkich samochodów sprowadzonych/nabytych wcześniej niż 30 dni przed wejściem w życie ustawy, czyli sprowadzonych/nabytych przed 1 marca 2020. Następnie po 1 marca jest “dziura” aż do wejścia w życie ustawy tj. 31 marca 2020.