Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, wprowadzający na terytorium kraju opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań są zobligowani, zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO.

 

Wprowadzającym tego typu produkty są więc dealerzy samochodów czy komisy, którzy przywożą auta bezpośrednio z zagranicy. Należy nadmienić że brak spełniania obowiązku o którym tu mowa, sankcjonowany jest dotkliwymi karami pieniężnymi, o których mowa wprost w art. 194 ust. 1 pkt. 5a ustawy o odpadach (od 1.000,00 zł do 1.000.000,00 zł).

 

Do tej pory ogromne wątpliwości budziła kwestia w jakich dokumentach przedsiębiorcy zobowiązani są do umieszczania tego numeru.

 

W związku z tym Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów skierowało w sierpniu do Ministra Środowiska pismo w sprawie wydania objaśnienia prawnego dotyczącego art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

W odpowiedzi Ministerstwo Środowiska w piśmie z dnia 18 września 2019 wyjaśniło, że w związku z brakiem możliwości określenia wszystkich rodzajów dokumentów, jakie mogą być wykorzystywane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest możliwe stworzenie zamkniętego katalogu dokumentów, dla których wymagane jest stosowanie art. 63 ustawy o odpadach.

 

Następnie w piśmie czytamy, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach powinni umieszczać taki numer na dokumentach takich jak:

  • faktury VAT,
  • paragony fiskalne,
  • umowy kupna-sprzedaży,
  • sprawozdania,
  • karty przekazania odpadów,
  • karty ewidencji odpadów.

Według Ministerstwa numeru rejestrowego nie umieszcza się natomiast na „dokumentach kadrowych, czy związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, czyli dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO”.

 

Odrębną kwestią jest umieszczanie numeru rejestrowego na deklaracjach AKC-U, deklaracjach podatkowych oraz deklaracjach VAT i do tego Ministerstwo odniosło się oddzielnie. Resort wyjaśnia, że wzory poszczególnych dokumentów określa właściwe rozporządzenie Ministra Finansów, a tym samym, w przypadku, gdy na dokumentach posiadających określony wzór, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, nie przewidziano pola do umieszczania numeru rejestrowego, wówczas obowiązek, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach, w przypadku tego rodzaju dokumentów nie znajduje zastosowania.

 

Na koniec Minister Środowiska wyjaśnia, że przepisy ustawy o odpadach nie precyzują w jakiej formie ma być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP lub umieszczony na pieczęci firmowej, którą podmiot może opatrywać swoje dokumenty.

 

Z pismem Ministerstwa Środowiska z 18 września 2019 można zapoznać się w tym miejscu na stronach FORSw tym miejscu na stronach FORS.