Od lipca 2022 roku istnieje w Unii Europejskiej obowiązek montowania EDR, czyli tzw. „czarnych skrzynek” w pojazdach nowo homologowanych kategorii M1 i N1 (osobowe i dostawcze). Ze skutkiem od 6 lipca 2024 roku obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich nowych rejestrowanych samochodów osobowych na terenie UE.

 

Wynika to z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2022/545 z dnia 26 stycznia 2022 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 poprzez określenie szczegółowych przepisów dotyczących konkretnych procedur badań i wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do rejestratorów danych na temat zdarzeń i homologacji typu tych układów jako oddzielnych zespołów technicznych oraz zmieniające załącznik II do tego rozporządzenia.

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 dane, które rejestratory są w stanie rejestrować i przechowywać w odniesieniu do czasu tuż przed zderzeniem, w trakcie zderzenia i niezwłocznie po zderzeniu (5 sekund przed kolizją i 250 milisekund po), obejmują prędkość pojazdu, hamowanie, pozycję i nachylenie pojazdu na drodze, stan i szybkość uruchomienia wszystkich systemów bezpieczeństwa pojazdu, systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112, uruchomienie hamulców oraz istotne parametry wejściowe dotyczące pokładowych systemów bezpieczeństwa czynnego i zapobiegania wypadkom, przy wysokiej dokładności danych i zapewnieniu ich przetrwania (art. 6 ust. 4 lit. a rozporządzenia). Dane nie są zapisywane z całego przejazdu z punktu A do punktu B. EDR odczytuje i zapisuje dane z czujników w pamięci, a następnie nadpisuje, zatem nie archiwizuje wcześniejszych zdarzeń.

 

Zbierane dane przez EDR mają być gromadzone zgodnie z RODO. Nie będą one ogólnodostępne, będą zanonimizowane i chronione przed manipulacją i niewłaściwym użyciem. Rejestrator danych na temat zdarzeń nie może być w stanie rejestrować i przechowywać ostatnich czterech cyfr numeru VIN (czyli członu identyfikującego pojazd) ani żadnych innych informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację samego pojazdu, jego właściciela lub użytkownika. W rozporządzeniu uzupełaniającym, wyraźnie wskazano, że dane nie zawierają informacji ani nie są udostępniane wraz z informacjami umożliwiającymi powiązanie tych danych z osobą fizyczną.

 

Na ujawnienie tych danych będzie konieczna zgoda właściciela pojazdu. Dane będą mogły być przekazywane do instytucji zajmującej się badaniem wypadków i poprawą bezpieczeństwa na drogach, będzie mógł o nie wystąpić również prokurator lub sąd prowadzący sprawę wypadku drogowego