Sporo zmian czeka przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (w tym w szczególności dealerów) w 2019 roku. Część z nich weszła już w życie, a część dopiero jest na etapie legislacyjnym.

Autorką opracowania jest radca prawny Małgorzata Miller.

 

Najbardziej głośno w ostatnich dniach o projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. O tym temacie pisaliśmy tutaj. Liczne kontrowersje budzi zapis art. 9, który ma brzmieć „Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią”. A to oznacza zakaz cesji jakichkolwiek wierzytelności przez ubezpieczonych, a tym samym paraliż w warsztatach likwidujących szkody komunikacyjne bezgotówkową metodą serwisową. Nierzadko zdarzało się, że to serwisy zajmowały się obroną praw swoich klientów, gdy ubezpieczyciele zaniżali wartość odszkodowania. Po wprowadzeniu takiej zmiany, klient będzie musiał samodzielnie występować do ubezpieczyciela.

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. uległy zmianie przepisy odnoszące się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez podatników.  Niestety wprowadzone zmiany są nieczytelne i jeszcze w grudniu 2018 r. resort finansów przeprowadził w tym zakresie konsultacje podatkowe, np. zmiana przewidziana w art. 16 ust. 1 pkt 4 polegająca na podwyższeniu limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu do poziomu 150 000 złotych nie ma przepisów przejściowych, lub ograniczenie w art. 16 ust. 1 pkt 49a) ustawy o CIT kwoty rat leasingowych bądź czynszu najmu samochodów osobowych do wysokości 150 000 złotych budzi wątpliwości w kontekście art. 16 ust. 5a ustawy o CIT, zgodnie z którym „kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 49a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.” Wątpliwości budzi także nowy art. 16 ust. 5d ustawy o CIT w przypadku umów najmu krótkoterminowego, który wskazuje, że „przez wartość samochodu, o której mowa w ust. 1 pkt 49a rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia”. Można wnioskować, ze podmioty prowadzące działalność w zakresie wynajmu krótkoterminowego będą miały obowiązek przekazywać najemcom informację o wartości samochodu przyjętej dla potrzeb ubezpieczenia.

 

Kolejna zmiana w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2019 r. to nowelizacja Ordynacji podatkowej (art. 86a i następne) dotycząca raportowania „schematów podatkowych”. Chodzi o schematy podatkowe rozumiane jako stosowane przez podatnika rozwiązania, w których korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podatnik spodziewa się osiągnąć. Zatem podatnik będzie zobowiązany opisywać model stosowanej optymalizacji podatkowej. Niestety zmiany dotyczą podmiotów z branży dealerskiej. Dealerzy powinni zidentyfikować schematy podatkowe jakie u nich występują, wyznaczyć i przeszkolić odpowiednio osoby odpowiedzialne za raportowanie schematów do US, przygotować procedurę wewnętrzną i ja stosować. Obowiązek stworzenia i stosowania procedury dotyczy osób prawnych zatrudniających „promotorów” lub faktycznie wypłacających im wynagrodzenie oraz jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy 8 000 000 zł (np. zoptymalizowane podatkowo akcje marketingowe).

 

Ponadto, od dnia 1 stycznia 2019 r. działa Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych – rejestr publiczny prowadzony dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów – art. 42 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. O tym rejestrze pisaliśmy w tym artykule.


Masz pytania dotyczące tego artykułu?

Skontaktuj się z autorką tekstu!


Małgorzata Miller 

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, prawie rynku kapitałowego, prawie bankowym i prawie spółek. Posiada duże doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz instytucji finansowych. Poza sektorem finansowym zdobyła doświadczenie w branży motoryzacyjnej oraz branży medycznej (obsługa niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej).

 

Kontakt:

+48 607 686 860

malgorzata.miller@motolegal.pl