16 stycznia 2019 do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (numer druku 3136). Projekt ten zawiera rewolucyjny zapis który wyłącza możliwość zbycia roszczeń pochodzących z czynów niedozwolonych oraz jednocześnie zabrania odbierania pieniędzy przez warsztaty naprawcze bezpośrednio od ubezpieczyciela.

 

Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest także ochrona interesów naszych klientów i partnerów. Nie ma wątpliwości, że wejście w życie ustawy doprowadzi w praktyce do końca modelu likwidacji szkód komunikacyjnych metodą bezgotówkową. Straty dla branży serwisowej będą wynosić dziesiątki milionów złotych rocznie.

 

Projekt ustawy w pierwotnym założeniu miał dotyczyć jedynie uregulowania działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych, ale w ostatniej chwili przed przesłaniem projektu do Sejmu (projekt jest inicjatywą ustawodawczą Senatu) zmieniony został zapis art. 9, który otrzymał brzmienie „Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią”. Sformułowanie „lub osobę trzecią” oznacza zakaz cesji wierzytelności przez ubezpieczonych na kogokolwiek. Będzie dotyczyć także cesji wierzytelności dokonywanej dotychczas przez klienta na warsztat likwidujący szkodę komunikacyjną bezgotówkową metodą serwisową. W ustawie wyłączona została także możliwość bezpośredniego odbioru pieniędzy od ubezpieczyciela (art. 7 projektu).

 

W praktyce, gdy ubezpieczyciele zaniżali wartość odszkodowania, obroną praw klientów zajmowały się warsztaty naprawcze, wykonujące usługę naprawy pojazdu dla klienta. Teraz, gdy zmiana wejdzie w życie, klienci będą samodzielnie występować do ubezpieczycieli z roszczeniami w zakresie zaniżonej wartości wypłaconego odszkodowania. Z uwagi na fakt, że te kwoty nie stanowią wysokich wartości, część klientów nie będzie w stanie dochodzić tych niskich kwot samodzielnie na drodze sądowej.

 

W związku z powyższym nasze stowarzyszenie dołączyło do szeregu organizacji motoryzacyjnych (Związek Dealerów Samochodów, Polska Izba Motoryzacji, Związek Rzemiosła Polskiego), które w imieniu branży serwisowej walczą o zablokowanie tych niekorzystnych zmian.

 

Jak wskazywaliśmy, w dniu 16 stycznia projekt został skierowany na pierwsze czytanie w Sejmie, które odbędzie się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W tym celu nasze stowarzyszenie skierowało do przewodniczącego komisji i jej członków pismo w którym domaga się odrzucenia lub zmiany projektu w ten sposób żeby nie dotykał on warsztatów. Z treścią pisma można się zapoznać w tym miejscu.

 

Z treścią projektu i przebiegiem prac legislacyjnych można się natomiast zapoznać tutaj.