Kontynuujemy temat dotyczący fałszowania przebiegu pojazdów. Od nowego roku wchodzi w życie dalsza część przepisów mających na celu eliminację tego zjawiska. Od tego dnia zacznie obowiązywać nowy art. 81a Prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym wymiana drogomierza w pojeździe będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie jego powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana licznika będzie mogła nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

 


UWAGA! Niniejszy tekst powstał na etapie prac prawodawczych i opisuje stan według dostępnego projektu i informacji z daty publikacji artykułu. Ostateczna wersja przepisów może jednak różnić się. Zawsze po wejściu w życie ostatecznej wersji przepisów, jeżeli zaszły istotne zmiany, staramy się jeszcze raz opisać temat. Temat wymiany drogomierza i odczytu w SKP opisaliśmy szczegółowo tutaj i tutaj.


 

W przypadku wymiany drogomierza ustawa będzie przewidywać w terminie 14 dni obowiązek przedstawienia pojazdu z wymienionym drogomierzem na stacji kontroli pojazdów celem wprowadzenia przez uprawnionego diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów danych, obejmujących wskazanie nowo wymienionego drogomierza oraz datę i przyczynę jego wymiany. Te dwie ostatnie okoliczności będzie wskazywał właściciel lub posiadacz pojazdu. Pisemne oświadczenie zawierające te informacje będzie przekazywał diagnoście przed przystąpieniem przez tego ostatniego do czynności związanych z odnotowaniem wskazania wymienionego drogomierza.

 

Z tych względów, z uwagi na wagę oświadczenia, mającego znaczenie prawne oraz rygor, pod którym jest składane, koniecznym jest określenie jednolitego wzoru oświadczenia – ustandaryzowanego na potrzeby nowych obowiązków związanych z wymianą drogomierza. Wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81b ust. 8 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym.

 

Z wzorem formularza na stronach Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się w tym miejscu.

 

Równocześnie z projektem wzoru oświadczenia, opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia. Zgodnie z tym projektem oświadczenia będą przechowywać:

 

1) starosta właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu–w przypadku pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) starosta właściwy dla stacji kontroli pojazdów, w której właściciel lub posiadacz pojazdu złożył oświadczenie o wymianie drogomierza –w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wojewoda mazowiecki –w przypadku pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności;

4) starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych–w przypadku pojazdów należących do tych osób;

5) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych –w przypadku pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych;

6) jednostka organizacyjna Służby Ochrony Państwa właściwa w sprawach transportu – w odniesieniu do pojazdów Służby Ochrony Państwa;

7) Komenda Główna Policji –w odniesieniu do pojazdów:

a) Komendy Głównej Policji,

b) Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”,

c) Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie:

– komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

– terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dla których właściwa terytorialnie jest Komenda Stołeczna Policji;

8) właściwe terytorialnie komendy wojewódzkie (Komenda Stołeczna) Policji – w odniesieniu do pojazdów:

a) terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 7 lit. c tiret drugie,

b) komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tych komend,

c)samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;

9) szkoły Policji –w odniesieniu do pojazdów tych szkół;

10) właściwe jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego –w odniesieniu do pojazdów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

11) właściwe jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu – w odniesieniu do pojazdów Agencji Wywiadu;

12) jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwa w sprawach transportu – w odniesieniu do pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

13) Komenda Główna Straży Granicznej –w odniesieniu do pojazdów Straży Granicznej;

14) jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej właściwa w sprawie rejestracji pojazdów –w odniesieniu do pojazdów Ministerstwa Finansów wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową;

15) właściwa izba administracji skarbowej –w odniesieniu do pojazdów izby administracji skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową.

 

Stacja kontroli pojazdów, w której złożono oświadczenie, będzie przekazywać to oświadczenie właściwemu organowi niezwłocznie, nie później niż terminie 7 dni od dnia jego złożenia. SKP będzie przekazywać oświadczenie  bezpośrednio albo przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Oba rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2020.