1 stycznia 2020 weszła w życie lipcowa nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, zgodnie z którą prowadzenie ewidencji odpadów odbywać ma się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Obowiązek ten dotyczy szeregu podmiotów, w tym sprzedawców samochodów (dealerów, komisów) oraz serwisów samochodowych.

 

 

Do końca poprzedniego roku przedsiębiorcy wprowadzający na rynek np. produkty w opakowaniach, czy też gospodarujący odpadami byli zobowiązani do rejestracji w BDO, jednak nie wszyscy zdążyli, a sam system teleinformatyczny sprawiał wiele problemów. Dotychczasowy sposób ewidencji praktycznie się nie zmienił, poza elektronicznym sposobem jej prowadzenia. Największy problem miały podmioty, które jak dotąd nie były obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadowej.

 

W związku z powyższym oraz postulatami małych i średnich przedsiębiorców, obowiązek elektronicznego „rozliczania” się z odpadów został odroczony. 9 stycznia 2020 Sejm uchwalił kolejną nowelę, zgodnie z którą do 30 czerwca br. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów również w formie papierowej. Dokumenty sporządzone w tej formie będą jednak musiały być wprowadzone do BDO niezwłocznie, najpóźniej do dnia 31 lipca 2020. Po poprawkach Senatu, nowelizacja przewiduje, że w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, obowiązkowe będzie sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO, przez czas trwania awarii. Dokumenty będzie należało jednak wprowadzić do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później niż w terminie 30 dni od jej ustania. 17 stycznia Senat jednogłośnie przyjął wszystkie zaproponowane poprawki (m.in. właśnie obligatoryjność prowadzenia ewidencji poza BDO w przypadku awarii rejestru). Nowela trafi ponownie pod obrady Sejmu. Posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 22 i 23 stycznia 2020.

 

Czym jest BDO? Zgodnie z art. 82 ust. 1, Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Umożliwia ona dla identyfikację wytwórcy danego rodzaju odpadów oraz ich kolejnych posiadaczy. Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru (na wniosek lub z urzędu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności), tworzy indywidualne konto w BDO.

 

Sprzedawcy samochodów (producenci, importerzy, dealerzy, komisy) podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru jako że wprowadzają na terytorium kraju:

1) pojazdy, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) opony i oleje smarowe – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

3) baterie lub akumulatory – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

4) opakowania lub produkty w opakowaniach, dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach; eksportującym: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

5) sprzęt elektroniczny – zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (np. w przypadku sprowadzenia z zagranicy samochodu z np. zewnętrzną nawigacja;

6) są posiadaczem, sprzedawcą odpadów, wytwórcą odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

 

Odroczenie obowiązku prowadzenia wyłącznie elektronicznej ewidencji odpadów pozwoli przedsiębiorcom lepiej dostosować się do nowych wymogów, a Ministerstwo Klimatu będzie miało czas na dopracowanie systemu teleinformatycznego, który nadal nie działa poprawnie. Prawdopodobnie właśnie dlatego na początku stycznia tego roku stanowisko wiceministra klimatu stracił Sławomir Mazurek, który był odpowiedzialny za wprowadzenie nowego BDO.