Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 29 kwietnia 2021 roku, że samochody muszą posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych cały czas kiedy są zarejestrowane na ternie Unii. Konieczność wydania orzeczenia przez TSUE była spowodowana sprawą jaka miała miejsce w Polsce – w Powiecie Ostrowskim.

 

7 lutego 2018 roku powiat został właścicielem samochodu w wyniku orzeczenia o przepadku omawianego pojazdu. Auto zostało ubezpieczone po otrzymaniu przez urząd orzeczenia sądowego – w poniedziałek 23 kwietnia 2018. Powiat jednak zdecydował, że samochód zostanie zgłoszony do kasacji ze względu na zły stan techniczny. Pojazd ostatecznie wyrejestrowano 22 czerwca 2018 roku. Niecały miesiąc później Powiat Ostrowski został ukarany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny karą w wysokości 4200zł. Kara została uargumentowana niewykupieniem ubezpieczenia OC za okres od 7 lutego do 22 kwietnia, czyli przed otrzymaniem orzeczenia sądu przez powiat.

 

Sprawa została skierowana do sądu przez Powiat Ostrowski domagający się stwierdzenia braku obowiązku opłaty OC w danym okresie. Sąd nie będąc w stanie podjąć decyzji skierował się do TSUE.

 

Trybunał stwierdził 29 kwietnia 2021 roku, że samochody, które zostały zarejestrowane na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, a które nie zostały wyrejestrowane muszą posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. To co najważniejsze w tym orzeczeniu – według TSUE niezdolność pojazdu do jazdy wynikająca z jego złego stanu technicznego nie jest istotnym powodem do wyłączenia z obowiązku ubezpieczeniowego. Tym samym Trybunał przyjął podejście formalne – sam fakt rejestracji pojazdu, przesądza o obowiązku wykupu ubezpieczenia, niezależnie od tego czy auto porusza się po drogach publicznych, czy nie.

 

Z treścią orzeczenia można zapoznać się tutaj.