Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

 

W celu kontynuacji ubezpieczenia OC i eliminacji sytuacji poruszania się po drogach pojazdu bez ważnego OC ustawodawca w art. 28 ww. ustawy wprowadził automatyczne przedłużenie zawartej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, w sytuacji kiedy nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.

 

Natomiast od powyższej reguły istnieje kilka wyjątków. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie:

  • gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy (nawet najmniejsza pomyłka w przelewie należnej składki może doprowadzić do sytuacji, w której umowa nie zostanie skutecznie zawarta na nowy okres),
  • w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego,
  • w przypadku polis krótkoterminowych,
  • w przypadku zmiany właściciela używanego pojazdu zarówno w drodze sprzedaży jak również otrzymania spadku czy darowizny (nabywca może wypowiedzieć dotychczasową umowę OC i zawrzeć własną, jednakże musi dopilnować, aby nie było ani jednego dnia przerwy w ubezpieczeniu, albo korzystać z OC zbywcy pojazdu do końca jej ważności).

 

Zgodnie z art. 88 ww. ustawy osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę, która w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi równowartość nawet dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę gdy przerwa w ubezpieczeniu przekroczy 14 dni. Obecnie będzie to kwota ok. 7 tysięcy złotych. Ponadto w przypadku kolizji kierujący będzie musiał pokryć szkodę, która powstała w wyniku wypadku, a którą pokrył Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.