Ważna dla dystrybutorów pojazdów oraz dla serwisów zmiana w stosunkach z dużymi przedsiębiorcami. Zgodnie z dodanym do ustawy z dnia 8 marca 2023 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych art. 9a, w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono – od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

 

Dla powyższego przepisu definicję odpowiednio mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy zawiera załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu. Natomiast  dużym przedsiębiorcą jest podmiot niespełniający kryteriów mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

  • mikroprzedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR,
  • małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
  • średnie przedsiębiorstwo to takie, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

 

To ważna zmiana na przykład dla rynku dealerskiego, gdzie standardem umów autoryzacyjnych jest zakaz przelewu wierzytelności przysługujących dealerowi do importera. Importerzy pojazdów zawsze będą dużymi przedsiębiorcami, mimo że często nie zatrudniają więcej niż 250 osób. Decyduje bowiem wysoki roczny obrót. Z kolei dealerzy którzy nie zatrudniają więcej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro, będą uznawani za średnich przedsiębiorców (lub nawet małych jeżeli spełniają te niższe parametry) i będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania prawnego. Nowe rozwiązanie może mieć także zastosowanie w stosunkach z ubezpieczycielami, gdzie serwis ma stałą umową w zakresie likwidacji szkód i umowa ta przewiduje zakaz cesji roszczeń do innych podmiotów.

 

Należy podkreślić, że nowe rozwiązanie dotyczy tylko cesji świadczenia pieniężnego, nie pozwala ono na dokonywanie przelewów innych uprawnień wynikających z umów dealerskich.