W dniu 3 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. nowy sposób doręczania pism przez sąd do zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym, także nowe zasady organizacji posiedzeń w sądach cywilnych i administracyjnych.

Alert został przygotowany przez kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

 

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą i pogłębioną analizą prawną interesujących Państwa tematów.

1. Nowe sposoby doręczania pism

Od dnia wejścia w życie nowelizacji sąd w postępowaniu cywilnym co do zasady będzie doręczał adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym. Dotyczy to wszystkich tych pism, do których nie są dołączone odpisy pism od strony (np. pozew) lub inne dokumenty niepochodzące od sądu (np. opinia biegłego).

 

W przypadku doręczenia za pośrednictwem portalu informacyjnego doręczenie nastąpi z chwilą zapoznania się przez adresata z tym pismem, a więc w praktyce – z chwilą otworzenia pliku umieszczonego na portalu. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.

 

Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu wywołuje takie same skutki jak dotychczasowe doręczenie go za pośrednictwem operatora pocztowego – może wiązać się np. z rozpoczęciem biegu terminu na dokonanie czynności w sprawie.

 

2. Niektóre inne zmiany wprowadzone w nowelizacji

Nowelizacja nakłada również na zawodowych pełnomocników obowiązek wskazania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu przeznaczonych do kontaktu z sądem w postępowaniu cywilnym. Brak podania tych danych stanowić ma brak formalny pisma.

 

Rozprawa oraz posiedzenie jawne w postępowaniu cywilnym co do zasady mają odbywać się w formie zdalnej. Posiedzenie tradycyjne można przeprowadzić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących. Jeśli przeprowadzenie posiedzenia zdalnego nie jest możliwe, a posiedzenia tradycyjnego – nie jest konieczne, wówczas przewodniczący może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron.

 

Sprawy cywilne zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, będą co do zasady rozpoznawane w składzie jednego sędziego.

 

Naczelny Sąd Administracyjny nie będzie również związany wnioskiem stron o przeprowadzenie rozprawy. Tak jak dotychczas, NSA oraz wojewódzkie sądy administracyjne mają co do zasady przeprowadzać rozprawy w sposób zdalny. Jednak przewodniczący może nadal zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego (tj. bez udziału stron), jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie można przeprowadzić rozprawy w formie zdalnej.

 

3. Okres obowiązywania nowych przepisów

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 3 lipca 2021 r. Omówione przepisy mają obowiązywać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

Ewa.Rutkowska_ściągnięte

adw. Ewa Rutkowska

e-mail: ewa.rutkowska@krklegal.pl

Mateusz.Winczura_www

apl. adw. Mateusz Winczura

e-mail: mateusz.winczura@krklegal.pl