Jak pamiętamy, 31 marca 2020 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przedłużyła do 180 dni termin na dokonanie pierwszej rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z UE oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego (wcześniej 30 dni).

 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu drogowym, właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Z kolei zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie 30 dni starostę o jego nabyciu lub zbyciu. Zgodnie z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym, który obowiązuje od 1 stycznia 2020, brak spełnienia tych obowiązków obwarowany jest administracyjną karą pieniężną od 200 do 1000 złotych.

 

Zgodnie z art. 31i ww. ustawy, w okresie od 2 marca 2020 do dnia 31 grudnia 2020:

  • wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • art. 140mb Prawa o ruchu drogowym stosuje się z uwzględnieniem ww. terminu 180 dni.

 

Wydłużone terminy stosuje się do:

  • do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. przed 31 marca 2020;
  • do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. przed 31 marca 2020.

 

Nadmienić należy, że w powyższym zapisie ustawodawca popełnił błąd. Zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie retroakcji przepisu na 30 dni przed jego wejściem w życie, a sformułował zapis działający w zasadzie odwrotnie. Pisaliśmy o tym w tym miejscu. W chwili obecnej nie ma to już jednak większego znaczenia.

 

Problem natomiast pojawia się z zakończeniem obowiązywania przedłużonego terminu, co nastąpi od 1 stycznia 2021. Do przepisu wprowadzającego przedłużenie nie zostały wprowadzone żadne normy intertemporalne. Będzie to powodować ogromne problemy interpretacyjne w pierwszych miesiącach 2021 roku w stosunku do pojazdów sprowadzonych lub nabytych/zbytych pod koniec 2020 roku. Nie będzie wiadomo czy przepis należy stosować wprost i według literalnego brzmienia (a tym samym wobec takich aut od 1 stycznia 2021 roku „powróci” termin 30-dniowy), czy też decydować ma moment sprowadzenia lub nabycia/zbycia auta i od niego zależy to czy po 1 stycznia 2021 roku będzie stosować się dłuższy termin czy termin „zwykły”. W przypadku rozwiązania pierwszego jest to dosyć istotne, ponieważ przedłużony termin nie będzie miał w zasadzie zastosowania już do pojazdów sprowadzonych po 2 grudnia 2020, ponieważ po 1 stycznie 2021 “nagle” upłynie dla nich 30-dniowy termin. Drugie rozwiązanie z kolei nie ma wprost żadnego zaczepienia w przepisach.

 

Według naszej wiedzy organizacje motoryzacyjne usiłują ustalić jaka jest interpretacja przepisu przez Ministerstwo Infrastruktury. Pamiętajmy przy tym, że minister nie jest organem właściwym do wydawania tego typu rozstrzygnięć, a starostowie jako nakładający kary za przekroczenie terminów są w swoim orzecznictwie niezależni od administracji rządowej.