5 października 2023 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w sprawie C – 296/22 wydał wyrok na korzyść niezależnych operatorów w sprawie Carglass Germany/Belron ATU przeciwko FCA (Stellantis) w zakresie dostępu do informacji za pośrednictwem OBD.

 

Orzeczenie zostało wydane wobec skierowania przez Landgericht w Kolonii, w Niemczech do TSUE wniosku o wydanie w trybie prejudycjalnym interpretacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE. W przedmiotowej sprawie powództwo zostało wytoczone przez Carglass Germany/Belron ATU i dotyczyło jednostronnego narzucenia przez FCA (Stellantis)  wymogów takich jak rejestrację u FCA, identyfikację za pomocą osobistych danych do logowania na serwerze wskazanym przez FCA, wykupienie płatnej subskrypcji za korzystanie z ogólnych narzędzi diagnostycznych i zapewnienie połączenia internetowego tych narzędzi z serwerem FCA. W ocenie Carglass Germany/Belron ATU takie działanie stanowi naruszenie obowiązków ciążących na nim na mocy rozporządzenia 2018/858. Pozew miał na celu zaprzestanie przez  Stellantis uzależniania  diagnozowania, naprawy i konserwacji pojazdów od spełniania tych wymogów.

 

TSUE wskazał, że niezależne podmioty powinny uzyskać nieograniczony dostęp do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności w łańcuchu dostaw na rynku napraw i konserwacji pojazdów, a narzucanie warunków nie wynikających z przedmiotowego rozporządzenia groziłoby zmniejszeniem liczby niezależnych warsztatów.

 

15 maja 2024 roku Sąd w Kolonii wydał orzeczenie korzystne dla Carglass Germany/Belron ATU w związku z decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 października 2023 r. Sąd potwierdził, że niezależni usługodawcy muszą mieć dostęp do danych w pojazdach, a warunki dostępu inne niż te przewidziane w rozporządzeniu w sprawie homologacji typu 2018/858 są zabronione.