W związku z zaistniałym w ostatnich miesiącach bałaganem prawnym związanym z orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2020 roku, zgodnie z którymi zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu powinny być kierowane do starosty właściwego ze względu na rejestrację auta, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów wystąpiło o interpretację tego zagadnienia ze strony resortu infrastruktury.

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Wcześniej przyjmowano, że właściwym do kierowania zawiadomień jest starosta właściwy ze względu na miejsca zamieszkania (siedziby) zawiadamiającego. Zasadę tę podważył jednak Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 1 grudnia 2020 roku sygn. akt I OW 73/20, wskazując że decyduje miejsce rejestracji pojazdu. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wówczas negatywny spór o właściwość pomiędzy dwoma prezydentami miast, na gruncie zawiadomienia złożonego przez jedną z firm leasingowych uznał, że organem właściwym do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu jest organ rejestracji pojazdu. Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 22 §1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Pisaliśmy o tym w tym miejscu.

 

W skierowanym do Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów piśmie, Ministerstwo Infrastruktury “wróciło” do poprzedniego stanowiska, czyli takiego, że o właściwości decyduje miejsce siedziby zawiadamiającego. MI wskazało że działa tu art. 21 §1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. Brak było przepisu szczególnego, który inaczej regulowałby właściwość. Nas takie stanowisko nie dziwi, ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie może być innego. Pisaliśmy o tym tutaj.

 

Oczywiście należy pamiętać że stanowisko resortu infrastruktury po pierwsze nie zmienia wcześniejszych orzeczeń sądów, a po drugie nie jest ono także wiążące dla starostw, ponieważ brak jest tutaj ustrojowo jakiegokolwiek stosunku podległości.

 

Pismo MI znajduje się w tym miejscu.