Decyzją Komisji Europejskiej w ramach tzw. comfort letter dofinansowaniem, niestanowiącym pomocy publicznej, mogą zostać objęte nowe pojazdy zeroemisyjne kat. M1, N1 oraz L1e-L7e, przy czym osoby fizyczne mogą się starać o dofinasowanie pojazdu kat. M1, którego koszt nie przekracza 225 tys. brutto. Ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Wsparcie, o którym powyżej, będzie mieć formę dopłat do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz dopłat do opłat ustalonych w umowach leasingowych. Dodatkowo dzięki zmianom w prawie, m.in. Ustawie o elektromobilności, kupujący auta elektryczne są zwolnieni z akcyzy, a użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą korzystać z buspasów i nie płacą za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

 

Finansowanie będzie zależeć od oceny wniosków o dofinansowanie. Będą one oceniane pod kątem zgodności z zasadami i warunkami programu. Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić kryteria określone w programie priorytetowym i regulaminie naboru, m.in.:

  • kupić lub wziąć w leasing nowy pojazd elektryczny, którego cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w programie,
  • w przypadku zakupu zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji.

 

Wniosek składa się bezpośrednio do NFOŚiGW. Cały proces przyznawania dotacji jest prowadzony online, przy minimum formalności. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny, do którego należy dołączyć skany kilku dokumentów. W przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie firmie leasingowej. Takie rozwiązanie pozwala wnioskodawcom dostosować proces aplikowania o dofinansowanie do swoich potrzeb.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku zakupu pojazdu kat. M1 nawet do 27 000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km), na pojazd kategorii N1 do maksymalnie 70 000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych), na pojazd kategorii L1e-L7e od 4 000 zł. Wsparcie do zakupu pojazdów kat M2 i M3 przez przedsiębiorców może odbywać się na zasadach zgodnych z pomocą publiczną (GBER), w związku z tym nabór na te kategorie zostanie ogłoszony na późniejszym etapie.

 

  • W przypadku chęci uzyskania dofinansowania zakupu wniosek o dofinansowanie (refundację już poniesionego wydatku) można złożyć po zakupie. Po pozytywnej ocenie wniosku przez NFOŚiGW podpisany elektronicznie wniosek stanie się umową, co pozwoli na wypłatę środków.
  • W przypadku chęci uzyskania dofinansowania do leasingu należy zgłosić się do firmy leasingowej i złożyć wniosek o leasing i dotację. Po pozytywnej weryfikacji z jej strony będzie można podpisać umowę o leasing i umowę dotacji. Wypłata środków nastąpi po przekazaniu pojazdu leasingobiorcy. Finansowanie zakupu poprzez kredyt na samochód jest również dopuszczalne w programie. Warunki i zasady udzielania kredytów określają banki, zgodnie ze swoją polityką.

 

NFOŚiGW publikuje na swojej stronie informację o bankach i firmach leasingowych uczestniczących w programie, ale nie rekomenduje konkretnych banków ani firm leasingowych. Wybór należy do wnioskodawcy. Przy umowie leasingu finansowane są tzw. opłata wstępna i opłata transferowa.  Przy czym jeśli opłata wstępna jest mniejsza niż należne dofinansowanie nie ma możliwości wypłaty pełnej kwoty dofinansowania przewidzianego w programie. Przed przyznaniem dofinansowania wniosek będzie podlegać ocenie. Pozytywna ocena jest podstawą do przyznania dofinansowania.

 

W przypadku wynajmu długoterminowego można również uzyskać dofinansowanie o ile najem spełnia warunki leasingu operacyjnego.

 

Jeśli wnioskodawca wystąpił o podwyższoną kwotę dofinansowania będzie musiał potwierdzić średnioroczny przebieg na zakończenie okresu trwałości, t.j. czasu, kiedy zobowiązał się użytkować pojazd w zadeklarowany sposób. Sam sposób użytkowania pojazdu objętego dofinansowaniem musi być zgodny z zapisami umowy. Dodatkowo pojazd będzie musiał być oznakowany naklejką, której wzór jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/. Szczegółowe zasady oznakowania pojazdu reguluje umowa. Szczegółowe zasady zwrotu dotacji zostały określone w umowie o dofinansowanie.

 

Dla beneficjentów programu „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”. NFOŚiGW na koniec okresu trwałości przewiduje wyrównanie poziomu dofinansowania do kwot wynikających z programu „Mój elektryk”, pod warunkiem właściwej realizacji umowy.

 

Z programu „Mój elektryk” zostały wykluczone samochody hybrydowe, ponieważ nie podlegają dofinansowaniu ze względu na obowiązujące przepisy. Jednocześnie NFOŚiGW planuje uruchomienie programu dofinansowań do stacji ładowania i stacji tankownia wodoru.