20 marca 2021 roku to początek obowiązywania przepisów nakazujących stosowanie nowego zharmonizowanego zestawu etykiet dla pojazdów elektrycznych i stacji ładowania. Jest to spełnienie wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2014/94/UE, oznakowanie musi zostać umieszczone:

  • na nowo wyprodukowanych pojazdach w pobliżu każdego pojazdowego gniazda ładowania i na każdej wtyczce do ładowania,
  • na oddzielnych kablach do ładowania.
  • w podręczniku  obsługi  pojazdu  i  elektronicznych podręcznikach obsługi.
  • na stacjach  ładowania  pojazdów  elektrycznych  obok gniazda  wyjściowego  lub  miejsca  przechowywania przewodu podłączanego do pojazdu,
  • w celach informacyjnych, w salonach dealerskich.

 

Mimo, iż powyższe informacje są zasadniczo dostępne są już obecnie chociażby w instrukcjach obsługi pojazdów oraz są umieszczone przy korkach i klapkach wlewu paliwa, to nie były one do tej pory zharmonizowane w całej Europie.

 

Art. 7 ust. 2 dyrektywy 2014/94/UE stanowi, że dostarczanie ww. informacji oparte jest na przepisach dotyczących etykietowania w odniesieniu do zgodności paliw z normami europejskich organizacji normalizacyjnych określającymi specyfikacje techniczne paliw. Taką europejską organizacją normalizacyjną jest Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Opracował on normę EN 17186, która  została opublikowana w dniu 20 marca 2019 roku i ma zastosowanie 24 miesiące po jej opublikowaniu (art. 7 ust. 5 dyrektywy 2014/94/UE).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25), zobowiązanymi do kontroli przestrzegania powyższych uregulowań są organy Inspekcji. Zastosowanie mają też zasady kontroli i sankcji przewidziane w tej ustawie.

 

Jak wyglądają etykiety i jak ma działać system oznakowania, można się zapoznać w specjalnie w tym celu przygotowanych broszurach:

 

Istnieją też dokumenty dotyczące wcześniej obowiązujących norm dla paliw tradycyjnych: