120.607.288 zł – tyle wynosi kara nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za tzw. aferę dieselgate. Sankcja została nałożona na Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. za wprowadzenie w błąd co do poziomu emisji spalin i kierowanie wytycznych skutkujących odrzuceniem reklamacji. To najwyższa kara w historii UOKiK za naruszenie praw konsumentów.

 

Dodatkowo,  na podstawie art. 27 ust. 4 w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.  środek usunięcia trwających skutków stwierdzonych praktyk w postaci obowiązku skierowania listem poleconym – w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji – do wszystkich konsumentów, którzy zakupili na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od autoryzowanych dealerów dystrybuowane przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i jej poprzedników prawnych pojazdy marki: Volkswagen, SEAT, Skoda lub Audi wyposażone w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 EU 5 w sposób czytelny i zrozumiały pisemnej informacji że stwierdzone praktyki stanowią praktyki rynkowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz godzą w zbiorowe interesy konsumentów. Należy szacować że takich klientów jest około 130 tysięcy.

 

VGP Sp. z o.o. została również obciążona kosztami postępowania w kwocie 29.641,17 zł

 

Jak wynika z komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów organ stwierdził, że koncern Volkswagen stosował w samochodach Volkswagen, Audi, Seat i Skoda produkowanych po 2008 r. oprogramowanie do sterowania silnikiem EA 189 EU 5. W warunkach testowych pozwalało ono zaniżać wartość emisji tlenków azotu. To oprogramowanie rozpoznawało, że samochód znajduje się na stanowisku kontrolnym i obniżało emisję tlenków azotu. Podczas normalnej jazdy była ona wyższa. Wartości te znacznie odbiegały od tych deklarowanych konsumentom w materiałach reklamowych i w dokumentach homologacyjnych. Według UOKiK i jego wciąż nieprawomocnej decyzji  zostali oni więc wprowadzeni w błąd.

UOKiK ocenił również fakt, że importer wystosował “wytyczne” dla dealerów, zgodnie z którymi mieli oni nie uwzględniać zasadnych reklamacji konsumentów związanych z poziomem emisji tlenków azotu.

Do postępowania prowadzonego przez urząd włączyła się także Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

 

Urząd zakwestionował:

  • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w materiałach reklamowych, które sugerowały, że samochody marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi są ekologiczne oraz spełniają wymogi w zakresie emisji tlenków azotu. Trwało to od 2008 do stycznia 2016;
  • informowanie w świadectwach homologacji oraz w świadectwach zgodności WE o nieprawdziwych parametrach emisji tlenków azotu. Trwało to od 2008 do stycznia 2016;
  • kierowanie wytycznych do sprzedawców tych samochodów, które sugerowały nieuwzględnianie reklamacji konsumentów, mimo istnienia ewidentnej wady. Trwało to do lutego 2016

Rozstrzygnięcie urzędu nie jest prawomocne, ponieważ przysługuje od niego odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oczywiście, zgodnie z przepisami i orzecznictwem, po uprawomocnieniu się decyzja UOKiK staje się prejudykatem dla dochodzenia ewentualnych roszczeń w sądach. Ustalenia organu co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Jak wskazuje UOKiK, na decyzję konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji. Czy roszczenia klientów z tytułu rękojmi mogą być zasadne? Do tego tematu będziemy oczywiście jeszcze wracać.

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył także na Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. obowiązek publikacji,na ich koszt, całości decyzji (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych) – w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się na stronie internetowej Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (obecnie jest to strona www.vw-group.pl) oraz stronach internetowych marek Volkswagen, SEAT, Skoda i Audi (obecnie są to strony: www.volkswagen.pl, www.vwuzytkowe.pl, www.seat-auto.pl, www.skoda-auto.pl, www.audi.pl), przy czym treść decyzji powinna być dostępna za pomocą hiperłącza (linku) widocznego w górnej części strony głównej ww. stron i każdej z podstron, a tekst hiperłącza powinien wyglądać następująco: napis „DECYZJA UOKiK – Pojazdy koncernu Volkswagen wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym typu EA 189” (w kolorze czerwonym, czcionką Times New Roman, wielkości co najmniej 13 pkt) oraz utrzymania jej na przedmiotowych stronach internetowych przez okres 6 miesięcy.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest kolejnym organem w Europie, który kończy postępowanie w tej sprawie. Przed polskim organem – swoje postępowanie zakończył m.in. włoski urząd, który nałożył łącznie na Volkswagen AG i Volkswagen Group Italia 5 mln euro kary.