O północy 14 marca 2020 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Jego wprowadzenie związane jest oczywiście z sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się w naszym kraju koronawirusa SARS-CoV-2. Rozporządzenie wprowadza zakaz działalności od 14 marca do odwołania dla sporej części przedsiębiorców sprzedających towary i usługi, ale jak się okazuje zakazy tam sformułowane nie dotyczą ogromnej większości aktywności typowo związanych z branżą motoryzacyjną.

 


AKTUALIZACJA. 20 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które zmieniło uregulowania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców. Nowe zasady opisujemy w tym miejscu.


 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

 

Zgodnie z rozporządzeniem w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się w okresie od dnia 14 marca 2020 do odwołania wyłączenie:

1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

 

Z powyższego wynika, że działalność dealerów samochodów czy komisów polegająca na sprzedaży pojazdów nowych i używanych, produktów finansowych i ubezpieczeń nie podlega żadnemu ograniczeniu. Ponadto zakaz nie dotyczy części i akcesoriów do pojazdów, ani świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych.

 

W okresie od w okresie od dnia 14 marca 2020 do odwołania ustanawia się zakaz:

1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;

2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (ograniczenie polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej);
4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego (chyba że liczba uczestników jest mniejsza niż 50 osób).

 

Z powyższego wynika, że w obiektach dealerów i w serwisach zakazuje się prowadzenia wszelkiego rodzaju placówek gastronomicznych w tym kantyn pracowniczych, chyba że posiłki będą dostarczane na wynos.

 

Rozporządzenie zakazuje także organizacji jakichkolwiek wystaw, targów i konferencji, w związku z czym ekspozycje poza salonami i pokazy samochodów mające charakter zorganizowanych imprez oraz premiery aut nie mogą się odbywać.

 

Ponadto, zgodnie z §9 rozporządzenia, w okresie od 14 marca 2020 do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 – Prawo o zgromadzeniach. Zakazu nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Zgodnie z definicją z art. 3 ust. 1 Prawa o zgromadzeniach, zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Jak więc widać z powyższych definicji działalność większych przedsiębiorstw takich jak salony, serwisy czy fabryki motoryzacyjne również nie podlega ograniczeniu, ponieważ nawet jak zbierze się w nich więcej niż 50 osób, to nie stanowią one zgromadzenia w rozumieniu ww. przepisów.

 

Tekst niniejszy ma charakter informacyjny – wskazujemy w nim co jest dozwolone. Decyzja o tym czy prowadzić biznes i w jakim zakresie powinna być za każdym razem podjęta przez przedsiębiorcę po przeanalizowaniu zasad współżycia społecznego oraz bezpieczeństwa pracowników, klientów i własnego.