W Dzienniku Ustaw opublikowana została zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Rozporządzenie wprowadziło z dniem 25 marca “zakaz przemieszczania się” po obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzając jednocześnie pewne wyjątki od tego zakazu. Przyjrzyjmy się jak w tych warunkach może funkcjonować branża sprzedawców pojazdów i serwisów.

 

Co do zasady rozporządzenie nie dotyka w ogóle zasad funkcjonowania przedsiębiorców. W tym zakresie aktualne pozostają zasady i ograniczenia, o których pisaliśmy tutaj.

 

Podstawową zmianą wynikającą z nowego rozporządzenia jest wprowadzenie §3a, zgodnie z którym w okresie od dnia 25 marca 2020 do 11 kwietnia 2020 wprowadza się zakaz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo-staje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu,oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

 

Z kolei zgodnie z nowym §3a ust. 2, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r.poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

 

Tym samym nowe rozporządzenie nie zakazuje dealerom i komisom handlu samochodami i motocyklami, jak również nie zakazuje prowadzenia serwisu ani sprzedaży usług finansowych i ubezpieczeń. Salony, komisy i serwisy mogą nadal być otwarte.

Pracownicy tych przedsiębiorstw mogą dojeżdżać do pracy i wykonywać czynności zawodowe. Do obiektów mogą być przywożone pojazdy, części oraz wszelkie inne dobra niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej.

Dojazd klienta do serwisu należy traktować jako zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (ponieważ pojazd może być niezbędny na przykład do wożenia zakupów żywnościowych). Ewentualny dojazd klienta do salonu może odbywać się w celu zakupu samochodu, jako towaru związanego z czynnościami zawodowymi klienta. W związku z tym salony i serwisy mogą zostać otwarte, jako że potencjalnie mogą być one odwiedzane przez klientów. Jazdy testowe mogą odbywać się jedynie z udziałem klienta zainteresowanego zakupem pojazdu jako towaru do czynności zawodowych lub zadań służbowych. Jazda testowa w celu zakupu pojazdu do celów prywatnych nie jest dopuszczalna, ponieważ zakupu pojazdu nie można uznać za bieżącą sprawę życia codziennego, gdyż zakup pojazdu należy raczej do spraw ekstraordynaryjnych.

 

Tekst niniejszy ma charakter informacyjny – wskazujemy w nim co jest dozwolone. Decyzja o tym czy prowadzić biznes i w jakim zakresie powinna być za każdym razem podjęta przez przedsiębiorcę po przeanalizowaniu zasad współżycia społecznego oraz bezpieczeństwa pracowników, klientów i własnego.