Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego zaprasza na objętą patronatem konferencję:

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego

Problematyka dotyczy kilku milionów Obywateli, gdyż co roku tylu z nich ma szkodę komunikacyjną na swoim pojeździe. Konferencja adresowana jest do sędziów, biegłych sądowych, rzeczoznawców samochodowych, ekspertów ustawodawcy i instytucji nadzorczych, prawników, adwokatów i radców prawnych, pracowników naukowych z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i technologii napraw, likwidatorów szkód komunikacyjnych oraz przedstawicieli serwisów naprawczych, jak też towarzystw ubezpieczeń.

 

CELEM Konferencji jest omówienie i przedstawienie następujących zagadnień:

  • Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności spoczywającej na biegłych i rzeczoznawcach.
  • Procesowe, ustrojowe i etyczne aspekty dotyczące roli biegłego w toku postępowania sądowego oraz zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
  • Standardy, jakie spełniać powinny części zamienne na rynku polskim.
  • Problemy, jakie w toku postępowania sądowego napotykają sędziowie, biegli, rzeczoznawcy, prawnicy, a także poszkodowani i pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Omówienie aktualnych trendów linii orzeczniczej oraz ich wpływu na wysokość świadczeń w ramach ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Zrozumienie wzajemnych oczekiwań i wymagań osób biorących udział w procesie sądowym.
  • Podniesienie technicznej i prawnej wiedzy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Omówienie roli instytucji nadzorujących ochronę poszkodowanych oraz rynek finansowy.
  • Sformułowanie wniosków de lege ferenda i propozycji dla ustawodawcy.

DATA: 25 października 2023r.
FORMA: stacjonarna – 1 dzień
MIEJSCE: Warszawa – Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Sala – Aula nr 58
KOSZT: 350 zł brutto.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

9.00 – 9.40 Rejestracja uczestników

9.45 – 10.00 Przywitanie i uroczyste otwarcie Konferencji

Prezes Automobilklubu Polski Romuald Chałas i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Konert, prof. Uczelni Łazarskiego.

 

10.00 – 12.05 PANEL I – Moderator: Sędzia Sądu w Tarnowie Zbigniew Miczek, wykładowca UJ

 

10.00 – 10.20 „Rola i zadania biegłego w postępowaniu cywilnym”

Sędzia Sądu Okręgowego dr hab. Aneta Łazarska, prof. Uczelni Łazarskiego

10.20 – 10.35 „Sporządzenie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym”

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Maciej Kruszynki

10.35 – 10.50 „Uwarunkowania pracy biegłych i rzeczoznawców w pracy z Sądami”

Biegły: Krzysztof Jankowski, Przewodniczący komisji rewizyjnej Z.G. SIMP

10.50 – 11.05 „Odpowiedzialność cywilna biegłego sądowego”

Dr Małgorzata Sekuła-Leleno, Uczelnia Łazarskiego

11.05 – 11.20 „Odpowiedzialność karna biegłego sądowego”

11.20 – 12.05 DYSKUSJA (25min) + PRZERWA KAWOWA

 

12.05 – 14.45 PANEL II – Moderator: Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, ITS

 

12.05 – 12.20 „Nieponiesione koszty naprawy a pojęcie szkody podlegającej naprawieniu”

Prof. dr hab Adam Olejniczak, Uczelnia Łazarskiego

12.20 – 12.35 „Uprawnienia ubezpieczyciela w ramach procesu likwidacji szkody komunikacyjnej z OC sprawcy”

Sędzia Sądu w Tarnowie Zbigniew Miczek, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

12.35 – 12.50 „Prawo poszkodowanego do wyboru warsztatu w celu dokonania naprawy pojazdu”

Sędzia dr hab. Jakub Pokrzywniak prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza

12.50 – 13.05 „Średnie stawki za naprawę pojazdu w ramach umowy ubezpieczenia Auto Casco posiadaczy pojazdów mechanicznych”

Radca Prawny Grzegorz Zawisza, Uczelnia Łazarskiego

13.05 – 13.20 „Wymagania dotyczące homologacji samochodów i części zamiennych z uwzględnieniem przepisów obowiązujących we wszystkich krajach UE”

Dyrektor Departamentu dr Renata Rychter, Ministerstwo Infrastruktury

13.20 – 13.35 „Fakty dotyczące certyfikacji części alternatywnych na rynku w Polsce i krajach UE (Q, P, PJ, PC, itd.)”

Mgr inż. Dariusz Wiśniewski, Kierownik certyfikacji wyrobów, Instytut Transportu Samochodowego

13.35 – 14.45 DYSKUSJA (30 min) + LUNCH

 

14.45 – 16.45 PANEL III – Moderator: Dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, prof., Politechnika Warszawska

 

14.45 – 15.00 „Ubezpieczyciel OC – dłużnik jak każdy inny czy gwarant sprawiedliwości odszkodowawczej? O “deep pocket syndrome” w kontekście tzw. “standardów odszkodowawczych.”

Dr hab. Marcin Orlicki, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.00 – 15.15 „Czy odszkodowanie ustalane aktualnie metodą kosztorysową winno obejmować podatek VAT”.

Sędzia Sądu w Tarnowie Zbigniew Miczek, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

15.15 – 15.35 „Metodologia ustalenia wysokości stawki roboczogodziny przez rzeczoznawcę oraz biegłego w szkodach likwidowanych z polisy OC ppm i AC”.

Biegły Łukasz Szarama, Prezes „GEM KAIZEN” i Adwokat Magdalena Rok-Konopa

15.35 – 15.50 „Metoda kosztorysowa kosztów naprawy pojazdu po szkodzie OC i zmiany wprowadzone w ostatnim okresie przez zakłady ubezpieczeń”.

Biegły Mariusz Szymański, Szef Techmar i Partner Audatex

15.50 – 16.05 „Samochody z napędem klasycznym i elektrycznym a poprawność indywidualnego wyliczenia stawki materiałów lakierniczych przez serwis (tzw. kod 51)”.

Mieczysław Sieczkowski, Ekspert AKZO NOBEL

16.05 – 16.20 „Obecne trendy oraz praktyczne metody wyliczeń Ubytku Wartości Handlowej Pojazdu w opiniach biegłych sądowych i rzeczoznawców”.

Biegły Paweł Bartkiewicz i rzeczoznawca niezależny Janusz Szcześniak, Automobilklub Polski

16.20 – 16.45 DYSKUSJA oraz podsumowanie Konferencji dla Uczestników i Ustawodawcy. Certyfikaty.